INFO OVER DE OPLEIDING
OPLEIDING IN BEELD
textielontwerp > Info ▾
BEZOEK ONS
Openlesdagen muziek

21.02 – 25.02
01.03 – 04.03

Tijdens onze openlesdagen muziek volg je lessen, repetities en concerten mee.Je musiceert samen in een improvisatiesessie of verzamelt kennis en een blik op de toekomst bij een infosessie.

Meld je aan om het programma te ontvangen

DATA PROEVEN
Toelatingsproef bachelor
Oriënteringsproef master
ALGEMEEN
Toelatings- en oriënteringsproeven
Toelatings­voorwaarden
Studiefiches
Inschrijven
Financieel

textielontwerp

Bachelor en master beeldende kunsten > textielontwerp

Recente ontwikkelingen, zowel op vlak van technologie als materie, verbreden en vernieuwen het werkveld van de textielont­werper voortdurend. Tegelijk confronteert de huidige maatschappelijke context de ontwerper met specifieke sociale en ecolo­gische uitdagingen. De afstudeerrichting textielontwerp is dan ook in constante evolutie en omvat vandaag veel meer dan basistechnieken zoals weven, breien en prin­tontwerp. Traditionele methodes worden in een actuele context geplaatst en vertaald naar een hedendaagse praktijk. Een conceptuele benadering resulteert in het samenvoegen en herinterpreteren van textieltechnieken. De mogelijkheden en beperkingen van de technologie worden in de praktijk onderzocht en aandacht voor duurzaamheid stuurt in steeds grotere mate de ontwerpkeuzes.

Tijdens de opleiding maak je zowel kennis met eeuwenoude ambachten als met hedendaagse industriële en digitale proces­sen. Talrijke en gevarieerde initiaties vormen de aanzet voor je artistieke parcours waarin je al gauw veel eigen keuzes maakt en autonoom leert werken. Experiment, zowel speels als analytisch, staat cen­traal in de uitbouw van je eigen beeldtaal en metho­diek als ontwerper. Materiaalkennis en technieken als weven, breien, borduren en druktechnieken zijn belangrijk voor een textielontwerper en krijgen in de opleiding veel gewicht. Diepgaande kennis van materialen en technologieën stelt je in staat om functionele eigenschappen te koppelen aan beel­dende kwaliteiten. Het spanningsveld tussen deze aspecten is een voedingsbodem voor innovatie. Deze kennis wordt echter steeds geïntegreerd in het artistieke proces. Een onderzoekende en kri­tische houding is een voorwaarde om te slagen, niet alleen binnen de opleiding maar ook daarna als professioneel ontwerper. Tijdens de opleiding wordt het ontwikkelen van een kritische en eigen blik continu gestimuleerd doorheen verschillende opdrachten en projecten.

Waar het onderzoek van de studenten textiel ontwerp raakt aan andere disciplines binnen KASK & Conservatorium ontstaan vaak boeiende artistieke symbioses. Zo vormen projecten met de studenten mode, interieurvormgeving of autonome vormgeving een aantrekkelijk onderzoeksdomein met uiteenlopende mogelijkheden en toepassingen. Projecten in samenwerking met kunstenaars, ont­werpers en bedrijven zijn een onderdeel van het curriculum en maken een relevante verbinding met het professionele werkveld. De terugkerende samenwerking met de opleiding textieltechnolo­gie van de faculteit Natuur & Techniek binnen de HOGENT, fungeert als laboratorium voor innova­tieve projecten en is een uitdagende plek om het werk in een industriële setting uit te testen.

De kenmerkende veelzijdigheid van de discipline geeft de textielontwerper een grote bewegings­vrijheid en autonomie. Die rijkdom maakt van textielontwerp een boeiend vakgebied waarin je reeds als student eigen klemtonen kan leggen. De voortdurende evolutie en actualisering van de discipline wordt ook weerspiegeld in verschil­lende onderzoeksprojecten binnen de vakgroep Design & Vormgeving. De docenten textielont­werp zijn bovendien allen actieve professionele ontwerpers die vanuit verschillende domeinen spe­cifieke expertise aanbrengen. Ook internationale stages, beurs­ en bedrijfsbezoeken, gastcolleges en wedstrijden brengen de professionele wereld dicht bij de studenten en ondersteunen de vorming van verbeeldingsvolle en vernieuwende ontwerpers.

Eerste Bachelor

In het eerste jaar krijg je aan de hand van 4  projectatelier’s verschillende ontwerp­metho­dieken aangereikt. De uitwerking van deze projecten worden ondersteund door techniek­vakken met een focus op hand­matige processen. Doorheen de verschillende projectatelier’s verken je het creatief potentieel van het medium textiel en verwerf je analytische inzichten, je bespreekt  duurzaamheids kwesties en oefenent systematisch het communiceren van je proces en ideeën.

Projectatelier 1 / Draden en verbindingen
Een kennismaking met de fundamenten van textiel en het ontwikkelen van een onderzoekende werkmethode, aan de hand van collectieve en persoonlijke werksessies. Vertrekkend uit de analyse van verbindingen en structuren uit ons dagelijks leven, verken je de mogelijkheden om “vezels” en “draden” op te bouwen tot 2D en 3D textiel structuren.
Je verzamelt uiteenlopende grondstoffen en onderzoekt hun karakter en oorzaken binnen gekozen structuren, door te spinnen, twijnen, schakelen, knopen, kruisen, draaien, splitsen… Je zet je eerste stappen naar een persoonlijke benadering van een ontwerpopdracht.

Projectatelier 2 / Historisch breistuk
Na een bezoek aan de Mode Museum (Antwerpen) en textiel archief, kies je een historisch breistuk en bouwt hieruit een sociaal-, cultureel- & beeldend onderzoek uit. Je legt je eigen klemtonen aan de hand van een omkaderend kleur- en materiaalonderzoek en het ontwikkelen van een concept. Je maakt kennis met het handbreien en machinebreien en verwerkt jouw onderzoek en concept tot een persoonlijke reeks en brengt deze in beeld.

Projectatelier 3 / Onderzoek naar weven en wol
Een veelzijdig onderzoek naar wol en weven vormt het uitgangspunt voor dit atelier. Je bespreekt verschillende aspecten rond weven en wol : zowel fysieke eigenschappen, toepassingen en verwerkingsprocessen, maatschappelijke/ sociale rol, culturele betekenissen even als het esthétisch en decoratief potentieel, en formuleert persoonlijke vraagstellingen.
Je ontwikkelt een persoonlijk totaalconcept aan de hand van beeld, woord, kleur en materiaal. Je maakt kennis met het handweefgetouw en leert over de principes van weefbindingen. Door het bewust gebruik van bepaalde materialen en je vormgevingsconcept onderzoek je specifieke kleureffecten en ritmes. Je leert textiel en productieprocessen te identificeren en na te denken over hun werkmethoden.

Projectatelier 4 / onderzoek naar handschrift & motief
Je ontwikkelt een persoonlijke en brede benadering van motief, de principes die het vorm geven, zijn plaats en zijn gebruiken. Je experimenteert met diverse tools, ontwikkelt oog voor compositie en benaderd het potentieel van ritme en herhaling. Je heeft vorm aan een doordachte collectie waar je onderzoek, je persoonlijk beeldtaal en handschrift samen komen . De digitale mogelijkheden bij het opbouwen en bewerken van beelden met Photoshop & Illustrator ondersteunen je bij het ontwerpen. Je experimenteer vrij rond de vertaling van je handschrift met diverse textiel technieken en de interactie met materialiteit en kleur. Aanvullend onderzoek je de relatie tussen het motief en zijn context.

FAQ

Moet ik veel handwerk verwachten? Of wordt er eerder met machines gewerkt?
Tijdens de opleiding maak je zowel kennis met eeuwenoude ambachten als met hedendaagse industriële en digitale processen. De opleiding beoogd om zowel de traditionele- als de industriële methodes in een actuele context te plaatsen en te vertalen naar een hedendaagse praktijk. Om de verschillende textiel technieken te kunnen doorgronden en technische knowhow uit te bouwen vertrekken we vanuit de handmatige basisbeginselen en specialiseren deze stapsgewijs naar industriële apparatuur.

Hoe verhouden de theorievakken zich t.o.v. de praktijk?
De opleiding textielontwerp is, net als alle afstudeerrichtingen uit de beeldende kunsten, voorzien van een uitgebreid theoretisch lespakket waarbij kunst en vormgeving worden benaderd vanuit uiteenlopende invalshoeken: Kunstfilosofie, kunstgeschiedenis, literatuur (kunstenaarsteksten & schrijven), psychologie van de waarneming, antropologie, semiotiek… Daarnaast worden de praktijkateliers ook ondersteund door enkele textiel-specifieke theorie- vakken zoals: textieltechnologie, kunst & design, textielgeschiedenis. Deze theoretische bagage stelt jou in staat om je eigen werk te situeren in de huidige culturele context en je persoonlijke artistieke visie ook vanuit een theoretisch kader te onderbouwen.

Waarin verschilt de bachelor van de master? Wat is de meerwaarde van de masteropleiding?
De master bouwt verder op de verworven competenties van de bacheloropleiding, en geeft je de mogelijkheid om binnen de context van de academie je identiteit als ontwerper uit te bouwen.

Hoe ziet het atelier eruit?
Het textielatelier bevindt zich op de campus Bijloke en bestaat uit 2 verdiepingen die zijn onderverdeeld in verschillende zones: algemeen atelier, borduuratelier, zeefdrukatelier, verfatelier, breiatelier, weefatelier, masteratelier & computer/print/scan-zone

Is het atelier steeds toegankelijk? Of wordt er veel thuis gewerkt?
We streven naar een open en toegankelijk atelier dat de studenten ondersteunt in het experimenteren rond technieken en het tot stand brengen van hun ontwerpen. De ateliers zijn ook toegankelijk buiten de lesuren zodat het gespecialiseerde materiaal steeds ter beschikking staat.

Is het een vrije opleiding of een toegepaste opleiding?
De afdeling textielontwerp situeert zich binnen de afstudeerrichting beeldende kunsten ende vakgroep vormgeving. Ondanks we in eerste instantie een ontwerp opleiding zijn balanceert ze op de grens tussen kunst en vormgeving. We bekijken textiel als een toepasbaar medium, waarbij sterke technische vaardigheden essentieel zijn maar moedigen een vrije en autonome werkmethodiek aan. Cross-overs en samenwerkingen met andere ontwerp- of kunstdisciplines (binnen of buiten de school) worden aangemoedigd en zijn geïntegreerd in ons curriculum.

Wat is het verschil met mode?
Textielontwerp focust zich op de ontwikkeling van materialen en het proces waarin ze tot stand komen. De materialen kunnen ingezet worden in een breed toepassingsgebied. Rond het lichaam, in de ruimte, architectuur, interieur, meubels, scenografie, installatie…Modeontwerp gebruikt textiel, naast andere materialen, voor het ontwikkelen van silhouettendoor middel van drapage , moulage en patroontekenen. Het toepassingsgebied focust zich zo op het lichaam.

Wat is het verschil met textieltechnologie?
Beide richtingen beogen het ontwikkelen van textiel. Verschil ligt in de aanpak van dit ontwik- kelingsproces. Waar textieltechnologie eerder nadruk legt op het ontwikkelen en optimaliseren van textiel binnen de technische mogelijkheden van de huidige industrie, legt textielontwerp de focus op het ontwikkelen van een persoonlijke en autonome ontwerpmethodiek, gebaseerd op experiment en vernieuwing. Hiervoor zoeken we zowel de grenzen op van de industriële productiemethodes als van de handvaardige technieken.

Is er een toelatingsproef? Wat wordt er daarrond verwacht?
Om te kunnen starten aan de opleiding moet je eerst slagen voor een toelatingsproef.De toelatingsproef is een moment waarop je kennis maakt met de richting en jouw verwacht- ingen kan toetsen aan het leerpakket dat de opleiding aanbiedt. De proef heeft als bedoeling om samen met jou te zoeken naar wat voor jou een juiste studiekeuze is en of onze opleiding voor jou inderdaad een goede en boeiende plek is om je als vormgever te ontplooien.
Tijdens deze proef wordt gepeild naar interessepunten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitudes en inzicht in de beeldvorming. Belangrijke eigenschappen hierbij zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en vormgeving, doorzettingsvermogen, zelfdiscipline en zin voor humor. De proef bestaat uit een voorbereidend dossier, artistieke proef, theoretische test, en een motivatiegesprek.

Moet je al een achtergrond hebben in een kunstrichting?
Een achtergrond in een artistieke studierichting is een voordeel maar zeker niet noodzakelijk. Aan de hand van je portfolio en de opdrachten van de proef kan je aantonen waar jouw interesses liggen en welke ervaring je al hebt opgedaan.

Wat zijn de professionele mogelijkheden na de richting?
Recente ontwikkelingen, zowel op vlak van technologie als materie, verbreden en vernieuwen het werkveld van de textielontwerper voortdurend. Alumni vinden hun weg als printontwerper, ontwerper van textiel in de industriële en culturele sector, breigoed ontwerper in de modesector, trend forecasting zowel op zelfstandige basis als in dienstverband.

Is er een grote job-zekerheid?
Mits de juiste instelling, werkattitude, motivatie en toewijding komt het merendeel van de afgestudeerden in een goede werkomgeving terecht.

Docenten

Siegrid Demyttenaere
Nele D’herde
Kurt Gabriel
Els Huygelen
Henri Jacobs

Anita Kars
Cenk Kivrikoglu
Sophie Schreinemacher
Katrien Soeffers

Diane Steverlynck
Laure Van Brempt
Clara Vankerschaver
Esther Van Schuylenbergh

Nieuwsbrief ontvangen?