INFO OVER DE OPLEIDING
OPLEIDING IN BEELD
educatieve master > Info ▾
BEZOEK ONS
Openlesdagen muziek

21.02 – 25.02
01.03 – 04.03

Tijdens onze openlesdagen muziek volg je lessen, repetities en concerten mee.Je musiceert samen in een improvisatiesessie of verzamelt kennis en een blik op de toekomst bij een infosessie.

Meld je aan om het programma te ontvangen

DATA PROEVEN
Oriënteringsproeven master
ALGEMEEN
Toelatings­voorwaarden
Studiefiches
Inschrijven
Financieel

educatieve master

Je zit boordevol dynamiek en enthousiasme om geïnteresseerden mee te nemen in een wereld van artistieke ontwikkeling en creatie? Je wil een belangrijke schakel zijn in de verdere ontwikkeling van het kunst­onderwijs en van het podiumlandschap in Vlaanderen? Dan is de educatieve master zeker iets voor jou!

De academisch gerichte educatieve master in de kunsten wordt op twee manieren georganiseerd aan KASK & Conservatorium. Enerzijds als een initiële masteropleiding van 120 studiepunten, toegankelijk voor houders van een bachelordiploma in het studiegebied van de audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, drama of muziek. Anderzijds als een verkort traject van 60 studiepunten, toegankelijk voor houders van een masterdiploma in het studiegebied van de audiovi­suele kunsten, beeldende kunsten, drama of muziek.

Je krijgt als kunstenaar en als toekomstig leraar in de kunsten een persoonlijk traject aange­boden. Dit vergt een bijzondere pedagogiek waarin ondersteuning, sturing en individuele begeleiding samengaan met het toekennen van vrijheid en auto­nomie. Verschillende invalshoeken zorgen voor een breed kader van waaruit je vorm kan geven aan je eigen (kunst)educatieve opleiding. Deze eigen klemtonen zijn noodzakelijk om ook na je studie verder te kunnen groeien en excelleren.

Hierbij staat de praktijk centraal. Je onder­zoekt autonoom hoe de artistieke en educatieve component zich tot elkaar verhouden. De edu­catieve praktijk bestaat enerzijds uit begeleide praktische oefeningen in het werkveld of met de werkveldpraktijk als uitgangspunt en anderzijds uit stage. Je loopt stage in het deeltijds kunst­onderwijs, het secundair onderwijs en het volwassen onderwijs. De opleiding laat je bovendien kennismaken met beroepsmogelijkheden buiten het leerplicht­ en deeltijds kunstonderwijs. Het accent op het sociaal­artistieke en kunsteducatieve veld biedt je een brede waaier aan ervaringen op het terrein, dit wordt geconcretiseerd in afzonderlijke stageprojecten. Zo komt de opleiding tegemoet aan de specifieke vraag naar pedagogisch onderlegde kunstenaars die actief zijn in diverse geledingen van de maatschappij, zoals educatieve diensten van musea, culturele centra of welzijnszorg.

De educatieve masteropleiding wil een open plek zijn waar interdisciplinair, vakoverschrijdend en multidisciplinair werken en leren hoekstenen vormen. Via diverse didactische werkvormen die ook het samenwerken en het informeel leren sti­muleren, word je als kunstleerkracht van de 21ste eeuw voorbereid op het creëren van krachtige artis­tieke leeromgevingen. We bevorderen naar ana­logie met de educatieve en artistieke praktijk ook de wederkerigheid en samenwerking met andere studenten binnen en over de disciplines. Door een inhoudelijke interactie en op basis van een geza­menlijke onderwijscultuur kunnen studenten uit al onze kunst­ en vomgevingsopleidingen zich ver­rijken aan elkaars aanwezigheid.

In de educatieve master treden bewust peda­gogisch handelen, zelfreflectie en een onderzoe­kende houding op de voorgrond met als doel ook de eigen onderwijspraktijk en de artistieke uitvoering continu te optimaliseren. Je leert als kunstleerkracht bovendien kwalitatief te evalueren en de artistieke output te bewaken, want ook dit versterkt individu­ele leerprocessen.

Kwaliteit realiseren in het kunstonderwijs veronderstelt ruimte voor grote eigenheid. Binnen de educatieve master wordt ingezet op “authen­tieke kunsteducatie” waarmee wordt bedoeld dat educatie pas zinvol wordt als ze aansluit bij de leefwereld van de student en bij de actuele profes­sionele kunstpraktijk; het leraarschap is daarbij meer dan louter complementair aan de artistieke praktijk. Je zal vanuit expressie, experiment en begeestering voor jouw eigen kunstdiscipline de liefde voor het vak leren doorgeven.

Trajecten

educatieve master muziek
initieel traject (120 studiepunten)
verkort traject (60 studiepunten)
Bekijk hier een toelichting bij het curriculum

educatieve master drama
initieel traject (120 studiepunten
verkort traject (60 studiepunten)

educatieve master beeldende kunsten
initieel traject (120 studiepunten)
verkort traject (60 studiepunten)

educatieve master audiovisuele kunsten
intieel traject (120 studiepunten)
verkort traject (60 studiepunten)

Curricula

Bekijk hier de curricula van de verschillende trajecten binnen de educatieve master.

Opleidingsbrochure

Hier kan je de opleidingsbrochure lezen.

Mastergids

Hier kan je de mastergids downloaden.

Nieuwsbrief ontvangen?