INFO VOOR STUDENTEN
BEZOEK ONS
Openlesdagen muziek

21.02 – 25.02
01.03 – 04.03

Tijdens onze openlesdagen muziek volg je lessen, repetities en concerten mee.Je musiceert samen in een improvisatiesessie of verzamelt kennis en een blik op de toekomst bij een infosessie.

Meld je aan om het programma te ontvangen

WAAROM KASK & CONSERVATORIUM

Info voor huidige studenten

Corona-aanpak van 6 december 2021 tot aan het kerstreces

ONDERWIJSACTIVITEITEN

Praktijkvakken (hoofdpraktijk, ondersteunende praktijk, keuze-praktijkvakken, minors,…) kunnen fysiek worden georganiseerd. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Indien gemakkelijk op hybride (digitaal+fysiek) vormen kan overgeschakeld worden
  (bv. via plannen van aanpak vorig jaar) wordt daarvoor geopteerd.
  We denken bv. aan digitale begeleidingsgesprekken.
 • Indien het pedagogisch haalbaar is, wordt tijdelijk in kleinere groepen gewerkt.
  We denken hierbij vooral aan keuze-opleidingsonderdelen waar studenten uit diverse trajecten aanwezig zijn.
  Hier zit het grootste risico tav clusterbesmettingen die op meerdere trajecten een impact zouden hebben.
 • Indien activiteiten binnen bepaalde opleidingsonderdelen momenteel niet veilig georganiseerd kunnen worden (mondmasker + social distancing)
  en tevens niet naar een digitale vorm kunnen gebracht worden, worden deze tijdelijk uitgesteld.
  Uitzondering hierop is de close-contact-aanpak binnen bv. drama en film.

Theorievakken (algemene theorie, specifieke/ondersteunende theorie) worden digitaal georganiseerd.
Daarbij wordt de volgende nuancering aangebracht:

 • Activiteiten van theoretische opleidingsonderdelen die omwille van inhoudelijke redenen in de praktijklokalen doorgaan
  en/of die een noodzakelijke fysieke component hebben, kunnen on campus doorgaan.
 • Extra-muros-activiteiten in het kader van deze opleidingsonderdelen zijn mogelijk
  (zie ook verder tav maatregelen extra-muros-activiteiten).
 • Voor opleidingsonderdelen die in januari worden geëvalueerd kunnen uitzonderlijk specifiek
  voorbereidende activiteiten op de evaluatie fysiek doorgaan indien deze niet in een digitale vorm kunnen gebracht worden.

EVALUATIEACTIVITEITEN

De examens van januari blijven fysiek.
Indien dat verandert, zullen we daarover communiceren in de week voor het kerstreces.
Evaluatie-activiteiten die in de periode tot aan het kerstreces staan ingepland kunnen verder doorgaan.
Bij voorkeur digitaal, fysiek indien een digitale vorm niet mogelijk is.

WERKEN OP DE CAMPUS

Voor studenten blijven onze campussen en faciliteiten beschikbaar.
De geldende openingsuren en uren dat men in de praktijklokalen kan werken, blijven.
De uitleendiensten en bibliotheek blijven open.
De diensten van het decanaat voorzien minimale permanentie.

Docenten komen enkel naar de campus voor noodzakelijke fysieke onderwijsactiviteiten of voor het organiseren van een digitale les vanuit een toegewezen lokaal.

EXTRA-MUROS

Meerdaagse en buitenlandse extra-muros-activiteiten zijn opgeschort.
Gezamenlijke verplaatsingen (bus, carpooling,…) zijn niet toegestaan.
De bedoeling is dat iedereen zelf zijn eigen vervoer voorziet.

Bij voorkeur vinden extra-muros-activiteiten plaats in de omgeving van de campus zodat studenten zich gemakkelijk individueel kunnen verplaatsen.

STAGE EN KUNST IN HET WERKVELD

Stages en projecten kunst in het werkveld kunnen doorgaan.
Zij zijn wel onderhevig aan de geldende maatregelen van de overheid en aan de maatregelen die gelden bij de externe partner.
Als bv. een student-stagiair vanwege de externe partner gevraagd wordt om te telewerken, dienen we dit te volgen.

Buitenlandse stages en projecten Studenten die momenteel in het buitenland verblijven, kunnen hun stage verder doorlopen.
Studenten die de komende weken (voor het kerstreces) naar het buitenland vertrekken moeten zich goed bevragen over bijkomende restricties en aandachtspunten (zowel tav het land waarnaar men vertrekt als bij de externe buitenlandse partner).
Ze kunnen hiervoor beroep doen op de collega verantwoordelijk voor buitenlandse stages.

ONDERZOEK

Onderzoekers kunnen op de campus terecht voor niet-telewerkbare taken.
Ze moeten wel beschikken over een attest. (meer info: katrien.vuylstekevanfleteren@hogent.be).

ARTISTIEKE WERKING

De artistieke werking blijft de aanpak van de culturele sector volgen en kan dus verder operationeel zijn on campus.  Informele momenten voor, tijdens en na activiteiten dienen absoluut vermeden te worden.  (meer info: pascal.desimpelaere@hogent.be)

TECHNISCH EN ADMINISTRATIEF PERSONEEL

Technisch en administratief personeel is hoofdzakelijk op de campus aanwezig voor niet-telewerkbare taken.
Telewerken is verplicht gedurende 4 dagen per week.
Een attest is nodig bij aanwezigheid op de campus.

ETEN EN DRINKEN

Het studentenrestaurant, KASKcafé en MIRY Café behouden hun werking volgens de geldende maatregelen voor de horeca.
Eten en drinken gebeurt bij grote voorkeur op de daarvoor voorziene plekken (studentenrestaurant, keukens,…).
Indien mogelijk hou je hierbij steeds voldoende afstand.

PROCLAMATIE

De proclamatie van 4 december is uitgesteld.

Kalenders, roosters, chamilo, webmail
Coronamaatregelen

Hier vind je alle info over de organisatie van het academiejaar 2021-2022. Hou deze pagina in de gaten. We zorgen geregeld voor updates.

Het academiejaar 2021-2022 zal opstarten volgens de normale werking. Dat betekent met maximale campuscapaciteit en 100% contactonderwijs. Ventilatie en mondmaskers zijn de belangrijkste preventiemaatregel. Beperkende maatregelen worden alleen ingezet wanneer noodzakelijk.

WAT DOEN BIJ ZIEKTE?

Ben je besmet, heb je coronasymptomen, is iemand in je directe omgeving besmet of ben je in quarantaine? Om het virus aan HOGENT geen kans te geven, vragen we je om een (eventuele) besmetting of quarantaine zo snel mogelijk te melden via dit formulier. Meld bovendien je afwezigheid in iBaMaFlex (https://ibamaflex.hogent.be).

Studenten met een positieve test of specifieke vragen, nemen contact op met het diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn Frank Claeys via frank.claeys@hogent.be of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be.

Ben je verkouden of heb je andere ziektesymptomen? Neem geen risico: blijf thuis en volg de lessen online. Zo dragen we zorg voor elkaar.

MONDMASKERS VERPLICHT

Vanaf woensdag 27 oktober is het dragen van mondmaskers in de lessen opnieuw verplicht. Als de afstand steeds kan worden gegarandeerd kan de lesgever omwille van comfortredenen er voor kiezen het mondmasker tijdens het lesgeven af te zetten. Ook in situaties waar het artistiek praktijkonderwijs onmogelijk is met masker, kan een uitzondering gemaakt worden. Mondmaskers worden dus opnieuw gedragen in de gebouwen, ook bij verplaatsingen in de resto’s en de sporthal.

Ventilatie van de lokalen en het monitoren van de luchtkwaliteit blijft bijzonder belangrijk. Help je lesgever er zich tijdig aan te herinneren.

Vertoon je symptomen of ben je potentieel besmet? Neem het zekere voor het onzeker en bescherm je medestudenten door niet naar de lessen te komen. Maak hierover afspraken met je lesgevers. Met deze verstrengde maatregelen willen we ervoor zorgen dat het fysieke lesgebeuren kan blijven doorgaan.

We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van iedereen om hieraan bij te dragen.

VENTILATIE ESSENTIEEL

Een goede ventilatie blijft een essentiële preventiemaatregel tegen corona. De school volgt de binnenluchtkwaliteit nauwgezet op.:

 • In leslokalen, oefenlokalen, ateliers, vergaderzalen en restaurant worden de komende periode vaste CO2-meters geplaatst.
 • In kantoorruimtes wordt de kwaliteit opgevolgd met mobiele CO2-meters.
 • In risicosettings worden er bijkomende metingen gedaan met een aerosolmeter.

De gegevens van deze meters worden centraal opgevolgd. Je kan in de lokalen met CO2-meter ook zelf de waarden uitlezen via een QR-code die bij de meter hangt. De actie- en alarmwaarden zijn 900ppm en 1200ppm. Wanneer uit de monitoring blijkt dat de waarden systematisch te hoog zijn in een bepaald lokaal, dan zal worden gevraagd om er een mondmasker te dragen. Wanneer de lesgever bij een eigen meting merkt dat de waarde sporadisch te hoog wordt, dan kan er een ventilatiepauze ingelast worden.

Bij de roostering wordt bovendien rekening gehouden met ventilatiepauzes van 30 minuten na elk lesblok van 2 uur. Aanvullend zullen lesgevers bij lessen langer dan een uur ook een ventilatiepauze geven waarbij alle ramen en deuren opengezet worden.

De ventilatie-instructies staan vermeld bij elk leslokaal.   Hou je steeds aan de maximale lestijd en de ventilatiepauzes.  Heb aandacht om daar waar nodig ramen en deuren open te zetten.  Maar vergeet ook niet om ramen en deuren op het einde van de dag weer te sluiten.

Voor lokalen met een minder goede ventilatie kunnen er bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn.  Mogelijks dat er een maximale capaciteit is.  Mogelijks dat het dragen van mondmasker belangrijk is, ook al je zet.  Ook deze bijkomende instructies zijn aan het lokaal vermeld.

LESSEN

100% contactonderwijs betekent dat er geen beperkingen zijn op het onderwijs dat fysiek op de campus plaatsvindt. De kern van ons kunstonderwijs gebeurt bij uitstek fysiek en we ontmoeten je zeer graag op de campus.

In sommige opleidingen is fysiek contact essentieel (bv. bij drama, performance,…), in diverse opleidingen zijn er artistieke activiteiten (bv. bij muziek, film,…)  die iets meer risico kunnen inhouden dan het gewoon les volgen in bijvoorbeeld een auditorium.  De voorbije periode werd binnen de school sterke expertise opgebouwd hoe we onderwijsactiviteiten veilig kunnen organiseren. Volg steeds de instructies van je docenten en respecteer elkaar.  Durf  het ook bespreekbaar maken indien je je niet veilig zou voelen.  Dit kan bij je docenten, de collega’s van de dienst studentenaangelegenheden of de ombudspersonen.

Door corona hebben we ook voordelen ontdekt van digitale onderwijsmethodieken. Alhoewel we voluit voor fysiek onderwijs wensen te gaan, zullen we daar waar dit een pedagogische meerwaarde heeft, ook opteren voor online-activiteiten.

STUDENTENVOORZIENINGEN

Alle studentenvoorzieningen (zorg, huisvesting, catering, sport) zullen het academiejaar normaal starten, rekening houdend met de geldende preventiemaatregelen die op deze pagina vermeld zijn.

De afdeling Zorg organiseert opnieuw fysieke consultaties op afspraak, maar ook online consultaties blijven mogelijk.

MOBILITEIT: STAGE EN STUDIE IN HET BUITENLAND

Stage of studie binnen Europa kan in principe doorgaan tenzij de coronamaatregelen in België of het land van bestemming dit verhinderen. Stage of studie buiten Europa kan in principe NIET doorgaan. Echter kan er een uitzonderingsprocedure aangevraagd worden. Neem hiervoor contact op met frauke.velghe@hogent.be.

Hieronder enkele richtlijnen voor studenten die tijdens het eerste semester van 2021-2022 op buitenlandse studie of stage gaan:

 • Volg de richtlijnen van het gastland, je stagebedrijf of de partnerschool steeds nauwgezet op.
 • Blijf contact houden met de coördinator studentenuitwisseling. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of bezorgdheden. Neem geen beslissingen zonder ons te consulteren.
 • Registreer je op travellersonline.diplomatie.be zodat de FOD Buitenlandse Zaken een goed zicht heeft waar onze studenten zich bevinden.
 • Zorg dat jouw dossier in Mobility Online steeds up to date is.
 • Meer informatie over reizen vanuit en naar België, de geldende reisadviezen,… kan je terugvinden op volgende websites www.info-coronavirus.be en diplomatie.belgium.be/nl.

Voorlopig mogen alle studenten met buitenlandse studie- of stageplannen tijdens semester 2 zich verder voorbereiden, zowel voor bestemmingen binnen als buiten Europa. Het is echter nog niet zeker of mobiliteit buiten Europa toegelaten wordt voor semester 2. Maak dus nog geen kosten (vliegtuigticket, visum,…) voor hier meer duidelijkheid over bestaat..

ARTISTIEKE WERKING

gNet als ons onderwijs zal bij de start van het nieuwe academiejaar ook onze artistieke werking (MIRY Concertzaal, KASKcinema, KIOSK,…enz) voluit fysiek gaan.  Voor de artistieke werking gelden de algemene regels van de overheid. Mondmaskers zijn verplicht.

Wanneer er meer dan 50 bezoekers binnen zijn, werken we met Covid Safe Tickets. Een uitleg daarover vind je hier: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/covid-safe-ticket. Of je een Covid Safe Pas nodig hebt, wordt in de communicatie van die specifieke evenementen duidelijk aangegeven.

Masterseminaries

Bekijk hier het aanbod van masterseminaries 2021-2022.

Lessenroosters masterseminaries

HOE SCHRIJF JE IN?

Inschrijven kan enkel online vanaf zaterdag 25 september 2021 om 10:00.

STAP 1
Lees de brochure aandachtig door.

STAP 2

Maak een goed doordachte keuze. Hou bij je keuze voldoende rekening met jouw uurrooster en vermijd dat jouw seminaries of jouw andere vakken op hetzelfde tijdstip doorgaan. Aanwezigheid is cruciaal. Let op! Als er geen 24 lesuren zijn ingepland voor een bepaald seminarie, zal de docent een inhaalsessie aftoetsten met de studenten in de eerste les.

STAP 3

Kies reserveseminaries die verschillen van je eerste keuze!

STAP 4

Ga naar forms.gle/FXNisoK868njuTFQ9 en vul het formulier in.

STAP 5

Bekijk op zondag 3 oktober het overzicht van de deelnemers per seminarie op Chamilo. Nadien volgt er regelmatig een update.

Onthaalbrochure voor nieuwe studenten
Reglementering en documenten
Bestel je cursussen

Volg de handleiding op deze pagina om je cursussen te bestellen vanaf 23 september. Ze worden naar je thuis opgestuurd.


• Studiematerialen bestellen
• Voornaamwoorden in e-mailhandtekening
Nieuwsbrief ontvangen?