architectonisch ontwerp
PWO
Afgerond

CcASPAR: Klimaatverandering en veranderingen in ruimtelijke structuren in Vlaanderen

  • Onderzoekers: i.s.m. Universiteit Gent: Georges Allaert (projectcoördinator), Sylvie Van Damme (projectverantwoordelijke), Pieter Foré

2009 – 2012

CcASPAR is een interuniversitair en interdisciplinair Strategisch Basis-Onderzoek [SBO] gefinancierd door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie [IWT]. Het klimaat verandert en de vraag stelt zich hoe daar op te reageren? Wat zijn de effecten waarmee we in Vlaanderen rekening moeten, kunnen en zullen houden? Is het enkel kommer en kwel of zijn er kansen te benutten?

De focus in het klimaatdiscours lag de voorbije decennia voornamelijk op mitigatie. Door een beter begrijpen en inschatten van de klimaatuitdaging treedt adaptatie naast mitigatie op het voorplan. Daar waar mitigatie een antwoord probeert te geven op datgene wat klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen veroorzaakt, probeert adaptatie effectgerelateerde antwoorden te formuleren.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.