{desc}

Onderzoek aan KASK & Conservatorium

Met meer dan zeventig onderzoekers uit binnen- en buitenland trekt KASK & Conservatorium onmiskenbaar de kaart van het onderzoek in de kunsten. Alle onderzoeksprojecten zijn ingebed in een van de vakgroepen van de faculteit, wat zorgt voor een vruchtbare wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs.

Onderzoekspijlers

Het onderzoek aan de School of Arts verhoudt zich tot een of meerdere van de drie onderzoekspijlers: creatie en proces, analyse van de historische en hedendaagse kunst-, vormgevings- en uitvoeringspraktijk en een maatschappijkritische benadering van kunst en design. Deze onderzoekspijlers zijn vakgroep- en disciplineoverschrijdend.

Creatie en proces

Een doorgedreven verdiepende studie van het (persoonlijke) creatie- of uitvoeringsproces vormt voor heel wat kunstenaars en vormgevers de motor achter een zich steeds ontwikkelende en relevant blijvende praktijk. Experimentele of documentaire exploratie van technieken, of een fenomenologische, speculatieve of dramaturgische benadering van het creatieproces leidt binnen deze onderzoekspijler niet enkel tot ruimte voor reflectie over de eigen plaats binnen de eigen discipline maar bovenal ook tot toonaangevende en baanbrekende creaties.

Analyse van de historische en hedendaagse kunst-, vormgevings- en uitvoeringspraktijk

De actuele praktijk van kunst en vormgeving wordt in deze onderzoekspijler niet los van de historische dimensie gezien. De historische invalshoek die de onderzoeker kiest, heeft als inzet steeds het hedendaagse. Het is de studie van de historische praktijken en technieken die actuele inzichten kan bieden in de ontwikkeling van de discipline als geheel en ook een aanzet kan geven voor de creatie van nieuwe werken, uitvoeringen, ontwerpen en technieken.

Een maatschappijkritische benadering van kunst en vormgeving

Kunst en vormgeving functioneren niet in een vacuüm: de brede maatschappelijke context van deze disciplines treedt in deze onderzoekspijler op de voorgrond. De aandacht voor de politieke en sociale context van kunst- en vormgevingspraktijk uit zich in de maatschappijkritische en/of maatschappelijk geëngageerde insteek van heel wat onderzoek aan de School of Arts. Onze onderzoekers positioneren zich in de actuele debatten over kunst en design en de maatschappelijke context. Sommige onderzoekers werken aan een duurzame maatschappelijke ontwikkeling vanuit hun specifieke expertise. Een antropologisch geïnspireerde benadering richt zich dan eerder op bijvoorbeeld cross-culturele creatie of de relatie tussen etnografie en kunst. Dit leidt tot andere inzichten en nieuwe mogelijkheden. Zo ook een veeleer sociologische inslag die zich richt op stromingen, subculturen en nationale en internationale interactie.

Doctoraat in de kunsten

In 2012 werden de eerste doctoraten in de kunsten verdedigd, het resultaat van de institutionele samenwerking tussen Universiteit Gent enerzijds en KASK & Conservatorium anderzijds. In een doctoraat in de kunsten ontwikkelt en expliciteert een kunstenaar of vormgever een onderzoekstraject binnen de eigen artistieke praktijk. Dit gaat samen met een reflectief discursief proces dat uitmondt in diverse publicaties. Het doctoraat in de kunsten is relatief nieuw in Vlaanderen en onze doctores zetten mee de krijtlijnen uit van het artistiek onderzoek waarin theorie en artistieke praktijk hand in hand gaan.

Postdoctoraal onderzoek

Na het doctoraat is er voor sommige onderzoekers een voortgezet parcours in het postdoctoraal onderzoek. De onderzoeksmatige ontwikkeling van een eigen oeuvre, gekoppeld aan een reflectief proces, staat daarin centraal. Artistieke output wordt in het bredere kunstenveld geplaatst en opgebouwde expertise verwerkt in publicaties. Daarnaast begeleiden en coachen doctor-assistenten in de kunsten bachelor-, master- en  doctoraatsstudenten.

Twee- tot vierjarige onderzoeksprojecten

De twee- tot vierjarige onderzoeksprojecten richten zich op het verwerven van kennis in en over de praktijk van kunst en vormgeving die achteraf in het onderwijs geïmplementeerd kan worden. Ze zijn dus erg nauw verbonden met de onderzoekslijnen zoals die door de verschillende vakgroepen van de academische opleidingen werden uitgezet. Onderzoekers kunnen hun artistieke of theoretische expertise bundelen in een project waarvan de output zowel artistiek als theoretisch van aard kan zijn.

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO)

PWO behelst onderzoeksprojecten binnen de professionele bacheloropleidingen van KASK & Conservatorium. Er zijn specialistische verdiepende projecten en multidisciplinaire projecten. Deze laatste zijn vakgroep- en faculteitoverschrijdend en bewegen zich in drie onderzoeksvelden: leefbare stad en omgeving, zorg en maatschappij, en product- en procesoptimalisatie.

De specialistische projecten zijn ingebed in de onderzoekslijnen van de vakgroep Architectonisch Ontwerp. Een PWO-project is niet alleen relevant voor het onderwijs maar wordt ook gekenmerkt door zijn waarde voor het professionele veld. De onderzoeksresultaten worden verspreid in het onderwijs en werpen hun vruchten af in het werkveld.