agenda & nieuws

Coronavirus updates (25.03.20)

Update 02.04.2020

Lees hier de mail die we naar onze studenten hebben gestuurd over de gevolgen van de coronacrisis voor het verdere verloop van het academiejaar.

Update 27.03.2020

Corona stelt onze samenleving, en dus ook onze school, voor grote uitdagingen. We denken elke dag hard na over hoe we daarop best antwoorden. We doen dat steeds in overleg met HOGENT. 

Basisinformatie over het Coronavirus vind je bij HOGENT: hogent.be/coronavirus

Hier is de info die specifiek geldt voor KASK & Conservatorium:

Campussen

  • Er kan op geen enkele manier gebruik gemaakt worden van de ateliers, oefen- en leslokalen, op zijn minst tot 19 april.
  • Het onthaal in Cloquet is nu ook gesloten. 
  • Het studentensecretariaat is gesloten vanaf 17 maart. Alle secretariaatsmedewerkers en studiebegeleiders blijven digitaal en telefonisch bereikbaar.

Uitleendiensten

Door de verscherpte maatregelen, moeten we de uitleendiensten helaas volledig sluiten.

DIGITAAL ONDERWIJS TOT 18 MEI

De school gaat niet dicht, maar gaat volledig digitaal. Iedereen blijft aan het werk maar werkt thuis, tenzij dat onmogelijk kan.
Hou je HOGENT-mail in de gaten en Chamilo.

Op 24 mei beslisten de algemeen directeuren van alle Vlaamse hogescholen tijdens de Raad van Bestuur van VLHORA (Vlaamse Hogescholen Raad) om het onderwijs aan de hogescholen nog tot 18 mei volledig digitaal te organiseren en om daarna de mogelijkheid te voorzien om contactluw onderwijs te geven. Dat wil zeggen fysiek onderwijs voor noodzakelijke onderwijsactiviteiten en onder strikte hygiënische omstandigheden. Wat dit concreet betekent voor HOGENT en KASK & Conservatorium laten we jullie weten voor het paasreces.

Vanaf 23 maart volgen de online lessen het reguliere lessenrooster

De voorbije dagen is er veel overlegd over hoe onze school er de komende weken uit zal zien. Daaruit blijkt dat uitstel van de lessen weinig zin heeft. We hebben alle redenen om te geloven dat de huidige crisismaatregelen nog een lange tijd zullen gelden, en daarom gaan we zonder uitstel voor digitaal onderwijs en/of een alternatieve aanpak voor alle opleidingsonderdelen.

We volgen in de resterende lesweken van dit academiejaar zoveel mogelijk de reguliere roosters. Om jullie niet in de problemen te brengen, zullen real time digitale lessen doorgaan op de uren waarop ze fysiek voorzien waren.

Docenten zullen jullie per opleidingsonderdeel informeren over hoe lessen en evaluaties vorm krijgen en wat er juist van jullie verwacht wordt. 

We ontmoeten elkaar digitaal

Zet het programma Microsoft Teams op je computer en/of je smartphone! Voor het verdere verloop van onderwijs en evaluaties alsook voor diverse communicatie is dat cruciaal. Velen onder jullie zullen het programma de komende periode intensief gebruiken.

Met vragen en ondersteuning op vlak van Teams en de digitalisering kunnen jullie terecht op: steunpuntict@hogent.be

Wie momenteel onduidelijkheden ervaart op vlak van stage-opleidingsonderdelen en projecten kunst in het werkveld die niet meer kunnen doorgaan, zal door de betrokken docenten verder worden gecontacteerd zodat vragen en onduidelijkheden uitgeklaard worden.

Wat met de examenperiodes?

We willen de evaluaties en jury’s van praktijkvakken graag maximaal laten doorgaan in juni, maar momenteel bekijken we ook of het aanpassen en herorganiseren van de examenperiodes oplossingen kan bieden voor de huidige crisis. Mogelijks wordt de eerste week van juli ook benut voor evaluatie-activiteiten, deliberaties en feedbackmomenten. Nog voor de start van het Paasreces bekijken we in nauw overleg wat per traject verbetering kan opleveren en communiceren we daar verder over.  Met de opleidingscommissievoorzitters is afgesproken om de studenten, actief in de opleidingscommissies, hier nauw bij te betrekken. We denken ook na over alternatieve formules voor het Graduation festival.

Laat van je horen

De coronacrisis en de implicaties daarvan hebben een impact op ons allemaal. We willen jullie op het hart drukken dat jullie steeds terecht kunnen bij jullie studie- en trajectbegeleiders en bij STUVO. Zij zijn digitaal bereikbaar. Vanuit onze school hebben we ook een meldpunt voor studenten met vragen via het e-mailadres coronaquestions@schoolofarts.be. Aarzel niet om hiervan gebruik te maken.

Kunst in het werkveld / stages

Alle stages en kunst in het werkveld in België worden met onmiddellijke ingang opgeschort tenzij dit volledig via telewerk kan en alle fysiek contact te vermijden is. Mogen we vragen dit naar je stageplaats te communiceren en je stagebegeleider of coördinator kunst in het werkveld op de hoogte te brengen van deze communicatie.

STUDEREN IN HET BUITENLAND

Niemand kan nog naar het buitenland vertrekken in het kader van schoolgebonden activiteiten, studenten noch docenten.

Geplande studiereizen naar het buitenland (zowel in groep als individueel) moeten geannuleerd worden. Indien je zelf tickets gekocht hebt (trein, bus, vliegtuig, verblijf), annuleer deze dan of boek ze om naar een latere datum. Hou in elk geval tickets, communicatie met de reismaatschappij en andere documenten goed bij. Over een eventuele financiële tussenkomst voor studenten kunnen we later berichten.

Studenten die momenteel in het buitenland verblijven worden opgevolgd door ons international office (contactpersoon: els.moens@hogent.be).
Lopende studieverblijven in het buitenland blijven doorgaan als de plaatselijke corona-richtlijnen dat toelaten. Studenten in het buitenland kunnen bij vragen contact opnemen met de verantwoordelijke studentenmobiliteiten (Els Moens – els.moens@hogent.be).

Lopende stages in het buitenland blijven doorgaan zolang de stageplaatsen én de stagiairs zelf daarmee akkoord zijn en de plaatselijke corona-richtlijnen het toelaten. Studenten dienen hun stagecoördinator / coördinator kunst in het werkveld op de hoogte te brengen als de stageplaats een stage stopzet. Stagiairs in het buitenland kunnen bij vragen contact opnemen met de verantwoordelijke studentenmobiliteiten (Els Moens – els.moens@hogent.be) en hun stagecoördinator / coördinator kunst in het werkveld.

Bibliotheken

Alle uitleningen worden verlengd tot een week na de heropening van de bibliotheken. 

Contact: kunstenbibliotheek@hogent.be & bibcons@hogent.be.

Hier vind je hoe je de digitale bronnen kan gebruiken.

Studentenrestaurants

Alle studentenrestaurants zijn gesloten tot na de paasvakantie.

nieuws

archief