open day

Trui Hanoulle

Trui Hanoulle

Trui Hanoulle, #enwiebenjij

Trui Hanoulle, #enwiebenjij

Educatieve master

  • in audiovisuele en beeldende kunsten
  • in muziek en podiumkunsten

Je zit boordevol dynamiek en enthousiasme om geïnteresseerden mee te nemen in een wereld van artistieke ontwikkeling en creatie? Je wil een belangrijke schakel zijn in de verdere ontwikkeling van het kunstonderwijs en van het podiumlandschap in Vlaanderen? Dan is de educatieve master zeker iets voor jou!

De academisch gerichte educatieve master in de kunsten wordt op twee manieren georganiseerd aan KASK & Conservatorium. Enerzijds als een initiële masteropleiding van 120 studiepunten, toegankelijk voor houders van een bachelordiploma in het studiegebied van de audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, drama of muziek. Anderzijds als een verkort traject van 60 studiepunten, toegankelijk voor houders van een masterdiploma in het studiegebied van de audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, drama of muziek.

Je krijgt als kunstenaar en als toekomstig leraar in de kunsten een persoonlijk traject aangeboden. Dit vergt een bijzondere pedagogiek waarin ondersteuning, sturing en individuele begeleiding samengaan met het toekennen van vrijheid en autonomie. Verschillende invalshoeken zorgen voor een breed kader van waaruit je vorm kan geven aan je eigen (kunst)educatieve opleiding. Deze eigen klemtonen zijn noodzakelijk om ook na je studie verder te kunnen groeien en excelleren.

Hierbij staat de praktijk centraal. Je onderzoekt autonoom hoe de artistieke en educatieve component zich tot elkaar verhouden. De educatieve praktijk bestaat enerzijds uit begeleide praktische oefeningen in het werkveld of met de werkveldpraktijk als uitgangspunt en anderzijds uit stage. Je loopt stage in het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecundair onderwijs en het secundair onderwijs. De opleiding laat je bovendien kennismaken met beroepsmogelijkheden buiten het leerplichten deeltijds kunstonderwijs. Het accent op het sociaal-artistieke en kunsteducatieve veld biedt je een brede waaier aan ervaringen op het terrein, dit wordt geconcretiseerd in afzonderlijke stageprojecten. Zo komt de opleiding tegemoet aan de specifieke vraag naar pedagogisch onderlegde kunstenaars die actief zijn in diverse geledingen van de maatschappij, zoals educatieve diensten van musea, culturele centra of welzijnszorg.

De educatieve masteropleiding wil een open plek zijn waar interdisciplinair, vakoverschrijdend en multidisciplinair werken en leren hoekstenen vormen. Via diverse didactische werkvormen die ook het samenwerken en het informeel leren stimuleren, word je als kunstleerkracht van de 21ste eeuw voorbereid op het creëren van krachtige artistieke leeromgevingen. We bevorderen naar analogie met de educatieve en artistieke praktijk ook de wederkerigheid en samenwerking met andere studenten binnen en over de disciplines. Door een inhoudelijke interactie en op basis van een gezamenlijke onder wijscultuur kunnen studenten uit al onze kunst- en vomgevingsopleidingen zich verrijken aan elkaars aanwezigheid.

In de educatieve master treden bewust pedagogisch handelen, zelfreflectie en een onderzoekende houding op de voorgrond met als doel ook de eigen onderwijspraktijk en de artistieke uitvoering continu te optimaliseren. Je leert als kunstleerkracht bovendien kwalitatief te evalueren en de artistieke output te bewaken, want ook dit versterkt individuele leerprocessen.
Kwaliteit realiseren in het kunstonderwijs veronderstelt ruimte voor grote eigenheid. Binnen de educatieve master wordt ingezet op “authentieke kunsteducatie” waarmee wordt bedoeld dat educatie pas zinvol wordt als ze aansluit bij de leefwereld van de student en bij de actuele professionele kunstpraktijk; het leraarschap is daarbij meer dan louter complementair aan de artistieke praktijk. Je zal vanuit expressie, experiment en begeestering voor jouw eigen kunstdiscipline de liefde voor het vak leren doorgeven.

Twee trajecten

Je hebt een masterdiploma in de kunsten? Dan volg je in één jaar het verkort traject van 60 studiepunten met enkel educatieve opleidingsonderdelen. Geef je al les? Dan kan je dit traject ook deeltijds opnemen of nagaan of je in aanmerking komt voor het leraar in opleiding-traject waarbij je een deel van de opleidingsonderdelen flexibeler kan inplannen.

Je hebt een bachelordiploma in de kunsten? Dan volg je in twee jaar het initieel traject van 120 studiepunten met educatieve en artistieke opleidingsonderdelen. Dit traject varieert naargelang de afstudeerrichting (zie tabel). Je volgt naast de opleidingsonderdelen in de tabel ook opleidingsonderdelen voor 60 bijkomende studiepunten die focussen op het artistieke traject.

De beschrijving van elk opleidingsonderdeel is terug te vinden vanaf mei 2019 via volgende link: www.hogent.be/studiefiches

Elke student volgt 3 à 4 opleidingsonderdelen die focussen op de vakdidactische aspecten binnen de kunsten. Deze verschillen per afstudeerrichting.

docenten