Menu

Tentoonstelling en beheer van actuele kunst

Vanaf 2016-2017 gaat deze opleiding verder als het Engelstalige postgraduaat Curatorial Studies.

De postgraduaatsopleiding tentoonstelling en beheer van actuele kunst (TEBEAC) is een eenjarig programma voor studenten die reeds een masterdiploma (of gelijkwaardig) behaalden. De opleiding initiëert de student op een specialistischte wijze in de actuele tentoonstellingspraktijk, in museale problematieken, en in conservatie, collectievorming en collectiemanagement m.b.t. actuele kunstwerken. De opleiding richt zich zowel op beheer van private als publieke collecties, en geeft de student ook de nodige kennis om efficiënt te opereren in het galeriewezen of als kunstenaarsassistent. Tegelijk kan je de competenties die je in de opleiding verwerft ook toepassen in kunstkritiek, in erfgoedbeheer, of in beheer en tentoonstelling van design of van natuurhistorisch materiaal…

De centrale doelstelling is om via kunsttheoretisch en -kritisch onderzoek enerzijds en via materiaal-technisch onderzoek anderzijds, in te spelen op het oordeelkundig tonen en beheren van actuele kunst. De student krijgt een initiatie in de stand van zaken van de internationale museum- en tentoonstellingsproblematiek. De opleiding maakt een kritische analyse van mechanismen en besluitvormingsprocessen, en toetst curatoriële strategieën op hun socio-culturele relevantie. Collectievorming en collectiemanagement worden vanuit verschillende disciplines bekeken. Het doel hiervan is ook praktisch: het ontplooien van een eigen tentoonstellingspraktijk. De dialoog tussen kunstwerk en kijker vormt daarbij het vertrekpunt.

Materiaalbeheer en tentoonstellingspraktijk gaan hand in hand. Elk werk wordt beschouwd als een casestudie op zich waarbij ethische, socio-economische, deontologische, beleidsmatige, wettelijke en technologische overwegingen een rol spelen. Er wordt ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe conservatiestrategieën en de inzet daarvan bij de presentatie van actuele kunstwerken. Hedendaagse kunstwerken roepen immers tal van vragen op die niet binnen een traditionele conserveringspraktijk beantwoord worden. De klassieke nadruk op het behoud van fysieke objecten en op natuurwetenschappelijk onderzoek volstaat niet meer. Hedendaagse kunstenaars gebruiken een steeds grotere variëteit aan materialen en media, die dikwijls ook vergankelijk zijn of slechts als tijdelijk bedoeld.

Deze opleiding is een samenwerking tussen de Hogeschool Gent, S.M.A.K. en de Universiteit Gent. Dit leidt tot een combinatie van theoretische vorming in hoorcolleges en discussieseminaries, met praktijkervaring binnen studie-uitstappen en projecten. Gastdocenten die werkzaam zijn in het veld van de actuele kunst delen hun werkervaring met de studenten. De inbedding in het lokale culturele veld maken het mogelijk om de ontwikkelingen op het vlak van tentoonstellingen en beheer op de voet te volgen. Daarbij zijn netwerken, zelfredzaamheid en een brede algemene kennis belangrijke te verwerven competenties. Via stages en ontmoetingen met tal van buitenlandse experts worden de aangehaalde ontwikkelingen in een internationaal perspectief geduid.

In 2016-2017 zal het programma een aantal wijzingen ondergaan in het kader van de internationalisering van de opleiding. Je vindt binnenkort geactualiseerde informatie op deze pagina.
Met vragen kan je steeds terecht bij de opleidingscoördinator, Bram Vandeveire (bram.vandeveire@hogent.be / +32 (0)486 56 16 28)

docenten