Studieadvies
Studiebegeleiding
Vrijstellingen
Individuele onderwijs- en examenmaatregelen
Geïndividualiseerd traject (GIT)
Deeltijds studeren / combinatie werken en studeren
Studievoortgangsbewaking
Aanpassen van je inschrijvingsgegevens
Studietrajectbegeleiders
Onze opleidingen ▾

Studieadvies en -begeleiding

Studieadvies

Een opleiding volgen is geen eenvoudige zaak en roept vaak heel wat vragen op. Per opleiding is er een studie­traject­begeleider die zich bekommert om alle zaken die rechtstreeks of onrecht­streeks met studeren te maken hebben.

STUDIEADVIES AAN KANDIDAAT-STUDENTEN

Indien je nog twijfelt over je studie­­keuze of meer wil weten over een opleiding aan KASK & Conservatorium, ga dan zeker eens langs bij de studie­traject­begeleider. Ben je op zoek naar een professionele of eerder een academische opleiding? De studie­traject­begeleider licht het voor je toe en gaat samen met jou na welke studie het best aansluit bij je interesses. Daarnaast willen we je verzekeren van een sterke start. Met zelftests weet je precies voor welke vaardigheden je nog een tandje bij kan steken om je slaagkansen te maxi­maliseren. Workshops, individuele training, elektronische tools en infobundeltjes helpen je daar een handje bij.

HERORIËNTATIE

Het kan gebeuren dat een opleiding niet aan je verwachtingen voldoet of dat je een andere richting in wilt slaan. Je bent dan mogelijks toe aan een studie­heroriëntering. De studie­traject­begeleider bekijkt dan samen met jou of een eventuele over­schakeling op dat moment mogelijk is en welke richtingen je zoal uit kan.

VERDER STUDEREN OF HET WERKVELD?

Er is leven na je opleiding. Een bachelor- of master­diploma kan een mooi einddoel zijn maar ook verder studeren is een optie, bijvoorbeeld onder de vorm van de specifieke leraren­opleiding, een master-na-master­opleiding of een doctoraats­opleiding. Wie echter beslist het werkveld in te stappen is natuurlijk evenzeer gebaat met goede informatie. De studie­traject­begeleider is daarvoor het ideale aanspreekpunt en overloopt met jou de mogelijkheden.

Studiebegeleiding

Vooral voor eerste­jaars­studenten vraagt studeren in het hoger onderwijs een aanpassing. Om de overstap van het secundair naar het hoger onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan je deelnemen aan één van de workshops die we op verschillende momenten gedurende het academiejaar organiseren. Daarin staan we onder andere stil bij studieplanning, het uitwerken van een presentatie, het schrijven van een paper, reflecteren, taalgebruik en omgaan met faalangst.

Daarnaast kan je, ongeacht het studiejaar waarin je je bevindt, ook steeds terecht bij de studiebegeleider van jouw opleiding. Die geeft jou, individueel of in kleine groepjes, de nodige ondersteuning om het leerproces vlot(ter) te laten verlopen. Soms heb je persoonlijke problemen die op het eerste gezicht weinig met je opleiding te maken hebben, maar je studieproces toch op de een of andere manier moeilijker maken. Ook met zulke zaken kan je bij de studiebegeleider terecht.

Je neemt zelf contact op om een afspraak te maken en bespreekt in overleg met de begeleider een plan van aanpak. Of je éénmalig of wekelijks of maandelijks wilt langs komen, beslis je zelf. De studiebegeleiders zijn enkel om praktische redenen gekoppeld aan een opleiding en werken volledig autonoom. Dat betekent dat zij steeds vertrouwe­lijk omgaan met wat er wanneer besproken wordt. Enkel op vraag van de student en indien nodig wordt contact opgenomen met docenten.

Vrijstellingen

Heb je reeds een diploma of al een deel van een andere opleiding afgewerkt, dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstellingen op basis van ‘eerder verworven kwalificaties’ (EVK).  Je moet daarvoor een geldig credit­bewijs voorleggen, dat voldoende bewijs levert van de vereiste kennis, inzichten en vaardig­heden die met een opleidings­onderdeel worden nagestreefd. Informatie over het aanvragen van een vrijstelling vind je hier.

Vrijstellingen op basis van EVK worden steeds bij de start van het academiejaar aangevraagd.

EVC-PROCEDURE

Heb je reeds enkele jaren relevante werkervaring en wil je (bijkomend) studeren om een diploma te behalen? Dan kan je misschien vrijstellingen aanvragen op basis van ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Tijdens de EVC-procedure wordt nagegaan of de competenties, die je opdeed tijdens je werkervaring overeenkomen met de eindcompetenties van een bepaald opleidingsonderdeel. Dit gebeurt aan de hand van een portfolio en eventueel een bijkomend interview of proef.

De ‘Bewijzen van bekwaamheid’ die je na de EVC-procedure eventueel ontvangt, kan je dan gebruiken om vrij­stellingen aan te vragen. Het doorlopen van een EVC-procedure neemt heel wat tijd en energie in beslag. Zorg ervoor dat je tijdig begint met de opstart van het hele proces. Alle informatie over de procedure vind je op de website van HOGENT.

Individuele onderwijs- en examenmaatregelen

In bepaalde gevallen kan je voor het afleggen van examens, het studeren van een opleidingsonderdeel of het deelnemen aan projecten individuele onderwijs- en examenmaatregelen verkrijgen. Afhankelijk van de situatie krijg je een aangepaste regeling voor het afleggen van examens of het volgen van de lessen. Je richt daarvoor veen schriftelijk verzoek via de studietrajectbegeleider en voorziet het van de nodige attesten, weliswaar vóór de start van de individuele onderwijs- en/of examen­activiteiten. Toegekende maatregelen zijn slechts één academiejaar geldig en moeten dus elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

Volgende zaken komen in aanmerking:

 • een functiebeperking (bv. een leerstoornis, een visuele, auditieve of motorische functie­­beperking, een psychiatrische aandoening, een chronische ziekte)
 • medische redenen (bv. een gebroken arm, zwangerschap, hospitalisatie)
 • uitzonderlijke sociale of individuele omstandig­heden (bv. thuiszorg voor een ouder)
 • het bijzonder statuut. Het bijzonder statuut kan worden toegekend aan studenten die op top­­niveau aan sport doen, een kunst beoefenen, een politiek mandaat bekleden of een mandaat bekleden in een bestuurs­­­orgaan, de studenten­raad, de participatie­­­commissie of opleidings­­commissie van de hogeschool. Dit statuut moet je steeds aanvragen bij de commissie Bijzonder Statuut.
Geïndividualiseerd traject (GIT)

Een geïndividualiseerd traject (GIT) is een traject op maat en wijkt af van een modeltraject. Een geïndividualiseerd traject bestaat zowel onder diploma­contract als onder examen­contract. Er is sprake van een geïndivi­dualiseerd traject wanneer je:

 • vrijstellingen toegekend krijgt (op basis van EVK/EVC)
 • meer of minder studiepunten wenst op te nemen dan de vooropgestelde modeltrajecten
 • één of meerdere opleidingsonderdelen opnieuw moet doen
 • opleidingsonderdelen combineert uit verschillende modeltrajecten
 • je studies wenst te combineren met werken

Een aanvraag dien je in ten laatste 15 kalender­­dagen na het begin van het academie­­­jaar of ten laatste 15 kalender­­­dagen na een laat­­tijdige inschrijving. Hou zeker rekening met het volgende:

 • de volgtijde­lijkheid van opleidingsonderdelen (i.e. voor sommige opleidings­onderdelen moet je al een ander gevolgd hebben)
 • de verdeling over de semesters (tijdsorganisatie)
 • overlappingen in het uurrooster
 • de haalbaarheid van het programma
 • je studieverleden (studievoortgang)
Deeltijds studeren / combinatie werken en studeren

Heel wat studenten vragen zich af of het mogelijk is om studeren en werken te combineren. Een evidentie is het aller­­minst. Voor de meesten betekent het dat colleges en werk elkaar over­­lappen, terwijl de aanwezig­­heid tijdens de colleges essentieel is om met enige kans op succes de opleiding te doorlopen. Toch zijn er elk jaar studenten die het voor elkaar krijgen. Vaak maken ze dan gebruik van de mogelijkheid om de studie vertraagd te doorlopen via een zogenaamd geïndivi­­dualiseerd traject of via een deel­­tijds traject, en gaan zij tijde­­lijk deeltijds werken.

In een beperkt aantal gevallen komen werkende studenten in aanmerking voor vrij­­stellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC), wat de studie kan verlichten. Wanneer je een examen­­contract aangaat, kan je slechts voor een beperkt aantal opleidings­­onderdelen kiezen, aangezien er in de opleiding veel aandacht gaat naar praktijklessen en permanente evaluatie. Via een credit­­contract kan je losse credits verwerven, maar werk je niet het volledige curriculum af. De aanvraag voor een credit­­contract verloopt via de studie­­traject­­begeleider en vereist diens goedkeuring. Let wel, in sommige opleidingen moet je een minimum­­pakket opnemen van zodra je je inschrijft voor de hoofd­­discipline of het hoofdatelier.

Een belangrijk aandachts­­punt bij de keuze voor een deeltijds traject is de tijds­­organisatie van sommige opleidings­­onderdelen. Voornamelijk praktijk­­gerichte opleidings­­onderdelen worden op jaar­­basis georganiseerd en niet ontdubbeld (naar studie­­punten en werklast). Zodra je deze modules afgewerkt hebt, kan het vervolg van de opleiding voor het behalen van het diploma dus nog enkele jaren beslaan zonder de hoofd­­discipline of het hoofd­­atelier. Hou daar dus zeker rekening mee.

Studievoortgangsbewaking

Als je reeds een studie in het hoger onderwijs achter de rug hebt en je wil inschrijven voor een opleiding aan KASK & Conservatorium, hou je best je zogeheten studievoortgang in het oog.

De studievoortgang geeft aan op welke wijze je voortgang maakt binnen het studie­­traject. Wanneer de studie­­voortgang niet vlot verloopt, kan het zijn dat er bindende voorwaarden worden opgelegd waaraan je je moet houden om je studie verder te zetten. Afhankelijk hiervan kan jouw inschrijving geweigerd worden. Voor verdere informatie kan je terecht bij de studietraject­begeleider van de opleiding.

Aanpassen van je inschrijvingsgegevens

Bij inschrijving kan je naast je officiële naam ook je roepnaam opgeven. De roepnaam verschijnt op chamilo, puntenlijsten, aanwezigheidslijsten,… Maar op officiële documenten blijft de officiële naam staan. Wens je je roepnaam te wijzigingen? Mail naar jouw trajectbegeleider.

Het e-mail adres bestaat standaard uit voornaam.naam@student.hogent.be. De roepnaam wordt niet mee opgenomen in de automatisatie. Maar kan nadien wel manueel aangepast worden indien gewenst. Wens je je e-mailadres te wijzigen? Mail naar jouw trajectbegeleider.

Studietrajectbegeleiders
INTERIEURVORMGEVING
LANDSCHAPS- EN TUINARCHITECTUURLANDSCHAPSONTWIKKELING

Annelies Carbonnelle
annelies.carbonnelle@hogent.be


DRAMA (bachelor, master, educatieve master)
BEELDENDE KUNSTEN (bachelor, master, educatieve master)
CURATORIAL STUDIES (postgraduaat)
DIGITAL STORYTELLING (postgraduaat)

Annelies Vlaeminck
annelies.vlaeminck@hogent.be


MUZIEK (bachelor, master, educatieve master)

Karen Van Petegem
karen.vanpetegem@hogent.be


AUDIOVISUELE KUNSTEN (bachelor, master, educatieve master)

Sylvie Moerman
sylvie.moerman@hogent.be