Menu

Artistiek docent en voorzitter vakgroep Autonome Kunsten

 • 50% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Autonome Kunsten

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je op datum van indiensttreding:

- Voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 en V.148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
- Voldoen aan de voorwaarden van V.148 §2 van de Codex Hoger Onderwijs:

 • Beschikken over minstens een diploma van master.
 • Beschikken over minstens 6 jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs of over een diploma van doctor op proefschrift.

Taakomschrijving

De betrekking is onderverdeeld in twee verantwoordelijkheden. Eén deel omvat een onderwijsopdracht binnen de vakgroep voor een richtinggevend volume van 10 à 20%. Het vakgebied wordt bepaald naargelang de specialisatie van de kandidaat. Naast een onderwijsopdracht, neemt de kandidaat ook de rol op van vakgroepvoorzitter. De vakgroepvoorzitter heeft een leidinggevende rol met betrekking tot alle leden van de vakgroep, in samenwerking met de decaan en in delegatie van de decaan.

Taken als artistiek docent binnen de vakgroep Autonome Kunsten

 • Je neemt een specifieke onderwijsopdracht op binnen de vakgroep Autonome Kunsten naargelang je specialisatie binnen de Autonome Kunsten;
 • Je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch;
 • Je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s;
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan.Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en binnen de school of arts.

Taken als vakgroepvoorzitter Autonome Kunsten

 • Je stuurt de vakgroep aan als een team;
 • Je neemt de brede verantwoordelijkheid op voor het voorbereiden, organiseren en coördineren van de werking van de vakgroepraad als voorzitter;
 • Je vertegenwoordigt de vakgroep zowel intern als extern met aandacht voor de regionale,- nationale en internationale context van het hoger kunstonderwijs;
 • Je organiseert dienstverlening;
 • Je organiseert onderzoek, met aandacht voor het afstemmen van onderzoekslijnen en het indienen van onderzoeksprojecten
 • Je beheert de personeelsformatie (inzet van personele middelen) van de vakgroep in samenwerking met de opleidingsvoorzitter en de decaan;
 • Je formuleert voorstellen betreffende de praktische organisatie van het onderwijs (hoorcolleges, seminaries, …) en de logistieke ondersteuning van het onderwijs, het beheren van uitrusting en materialen;
 • Je formuleert beleidsopties ten behoeve van de verschillende bestuurlijke niveaus (decaan, Raad school of arts, hogeschoolbestuur).

Competentievereisten

 • - Je beschikt over kennis en ervaring in het lesgeven aan studenten hoger onderwijs, en bent in staat om je artistieke kennis te delen met studenten;
 • - Je hebt een uitgebreide kennis van de vakgroep Autonome Kunsten en van het bredere werkveld waartoe de vakgroep zich richt;
 • - Je bent in staat om de vakgroep te managen als een team vanuit sterke coachende en sociale vaardigheden.
 • - Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en kan draagvlak creëren;
 • - Je bent besluitvaardig, kan moeilijke beslissingen nemen en deze ook helder motiveren naar je team;
 • - Je hebt ervaring in coördinerende taken, met aandacht voor een goede administratieve afwikkeling en budgettering;
 • - Je hebt ervaring met het organiseren van onderzoek, interne/externe maatschappelijke of wetenschappelijke dienstverlening en met de ontwikkeling en beoefening van de kunsten al dan niet door het zelf uitvoeren of promoten van onderzoek en het aantrekken of leiden van dienstverlening of het mee ondersteunen ervan;
 • - Je bent creatief en vernieuwend in het verwerken van informatie tot beleidsvoorstellen en kan deze ook uitdragen naar je team; je kan beleidslijnen vertalen in concrete acties en plannen;
 • - Je bent in staat om mee te werken aan de uitbouw van het beleid van KASK & Conservatorium in het bijzonder en van de HOGENT in het algemeen,

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Naast het salaris ontvangt de vakgroepvoorzitter voor de duur van het mandaat ook een mandaatsvergoeding van 10% van het salaris van lector (barema 502). Voor meer details over dit barema kan je terecht op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-onderwijzend-personeel-hogescholen

Aanstelling

We bieden een statutaire aanstelling voor een volume van 50% in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 1-1-2021.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één academiejaar met de mogelijkheid tot verlenging op basis van positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met het zicht op een vaste benoeming.

Mandaatsperiode als vakgroepvoorzitter Autonome Kunsten

Het betreft in eerste instantie een mandaat met ingang vanaf ten vroegste 1-1-2021. Het betreft een mandaat voor een periode van twee jaar, te verlengen tot vier jaar na een positieve evaluatie door de Raad van de school of arts op advies van de decaan, die o.m. het schriftelijk advies inwint van de vakgroepraad. De mandaatsperiode van vier jaar is verlengbaar na een nieuwe selectieprocedure. De verlenging voor een volgende periode gebeurt opnieuw voor een periode van twee jaar, te verlengen tot vier jaar na een positieve evaluatie door de Raad van de school of arts op advies van de decaan, die o.m. het schriftelijk advies inwint van de vakgroepraad.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 14-12-2020, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Een selectiecommissie zal alle kandidaturen toetsen aan het profiel van de functie volgens de hieronder beschreven selectieprocedure en zal t.a.v. Raad van de school of arts een voorstel formuleren. De selectiecommissie bestaat uit:

 • de decaan van KASK-Koninklijk Conservatorium,
 • een extern lid van de Raad van de school of arts, aangeduid door de Raad van de school of arts
 • een externe, aangeduid door de Raad van de school of arts.
 • een lid van de vakgroep, aangeduid door de vakgroepraad.

De selectieproef bestaat uit een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De aanduiding gebeurt bij beslissing van het bestuurscollege op advies van de Raad van de school of arts.

De indicatieve timing voor de selectiegesprekken is eind december 2020.

Voor inhoudelijke en praktische vragen over deze betrekking kan je terecht bij Rilke Broekaert, coördinator Personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium, via e-mail: rilke.broekaert@hogent.be .

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.