Menu
Voorstelling eindwerken muziekproductie in Minard, foto: Frederik Sadones

Voorstelling eindwerken muziekproductie in Minard, foto: Frederik Sadones

Artistiek docent in het vakgebied muziekproductie

 • 70% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 093

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:

Op 15-06-2017 voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandels-
 • associatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Op datum van 15-06-2017 houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: diploma van
 • master in de muziek of gelijkgeschakeld, aangevuld met 6 jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • Voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Op 15-06-2017 beschikken over 5 jaar ervaring in het hoger onderwijs.

Taakomschrijving

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

 • je begeleidt en ondersteunt de artistieke ontwikkeling van de bachelor- en masterstudenten Muziekproductie op technisch, inhoudelijk, contextueel, reflexief en discursief vlak;
 • je begeleidt studenten in het opleidingsonderdeel ‘creative lab’, waar studenten Muziekproductie, Jazz en Popmuziek in vakoverschrijdende opdrachten samenwerken;
 • je begeleidt studenten bij het opdoen van praktijkgerichte kennis rond het werken met Pro Tools, Ableton, andere D.A.W.’s, analoge en digitale synths;
 • je begeleidt studenten Muziekproductie bij het volledige live-productieproces (van het maken van transcripties, het leren spelen, het zoeken van de juiste sounds/ balans en het uitbouwen van een repertoire);
 • je doceert de theoretische aspecten van opnameapparatuur;
 • je volgt studenten op bij het voltooien van het productieproces, de mixing en de mastering;
 • je bouwt een professionele werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevenden;
 • je neemt deel aan vergaderingen en overlegt met collega’s om tot een positieve werksfeer te
 • komen, benadert behoeften, tekorten en problemen proactief en stelt mogelijke oplossingen voor;
 • je draagt ertoe bij dat je collega’s kunnen werken in een veilige omgeving waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid. Je gaat respectvol om met collega’s, verantwoordelijk(n) en externen.

Profielbeschrijving

 • de kandidaat bouwt aan een oeuvre vanuit een onderzoekende praktijk, en is actief als producer, als live- en sessie muzikant op een internationaal relevant niveau;
 • beheersing van Pro Tools, Logic, Ableton, Reaper, Native Instruments Komplete, en van het werken met analoge en digitale synths;
 • ervaring hebben binnen het professionele muziekcircuit in binnen- en buitenland;
 • een sterke motivatie en interesse om jonge getalenteerde kunstenaars op een persoonlijke manier te begeleiden;
 • een duidelijke en persoonlijke visie wat betreft de pedagogische aanpak binnen de bachelor- en masteropleidingen
 • de kandidaat werkt graag in teamverband, communiceert efficiënt en transparant met studenten, docenten en externe partners of publiek;
 • de kandidaat toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Aanstelling

Wij bieden een statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 01-10-2017.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één academiejaar met de mogelijkheid tot verlenging op basis van een positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 01-08-2017, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien dit noodzakelijk blijkt voor het maken van een gefundeerde keuze uit de geschikt bevonden kandidaten, bestaat de mogelijkheid dat een tweede gespreksronde wordt ingericht.

Een indicatieve timing van de selectiegesprekken is de tweede helft van augustus 2017.

Inhoudelijke vragen over de betrekking kan je via e-mail stellen aan Wim De Temmerman, decaan School of Arts (wim.detemmerman@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.