Menu

Artistiek doctor-assistent

 • 100% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. ONDZF E 023

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:

Op 1 maart 2017 voldoen aan de algemene voorwaarden van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex);
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Houder zijn van het vereist bekwaamheidsbewijs; namelijk het diploma van doctor in de kunsten in het vakgebied beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, drama, of muziek
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • Voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

Onderzoek in de kunsten, voor minimaal 50% van de opdracht:

 • Uitvoeren van een postdoctoraal onderzoeksproject in de kunsten met aandacht voor de valorisatie van de onderzoeksresultaten in presentatiemomenten.
 • Werven van fondsen voor onderzoek.
 • Coachen van doctorandi en onderzoekers in de kunsten.

Onderwijsondersteunende activiteiten en begeleiding van studenten binnen het betrokken vakgebied aan de Hogeschool Gent voor maximaal 50% van de voltijdse opdracht.

 • Begeleiden van studenten in de bachelor- en masteropleiding.
 • Begeleiden en evalueren van masterproeven.

Profielbeschrijving

 • Een excellent artistiek oeuvre hebben dat in uitbouw is en dat aan internationale artistieke standaarden voldoet;
 • Recente ervaring hebben met onderzoek in de kunsten uitgaande van en binnen het eigen oeuvre;
 • Beschikken over de vaardigheden om een langdurig onderzoeksproject tot een goed einde te brengen;
 • Bereid en capabel zijn te communiceren over het eigen artistiek werk en de contexten ervan verbaal te expliciteren;
 • Ten minste passief vertrouwd zijn met kunstenaarsteksten, en bereid en capabel zijn zich ook in deze vorm uit te drukken over het eigen artistiek werk en onderzoek;
 • Beschikken over pedagogische en didactische vaardigheden, waarbij onderwijservaring in het hoger onderwijs tot aanbeveling strekt;
 • De Engelse taal kunnen begrijpen en spreken in het kader van internationalisering.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 510. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen

Aanstelling

De aanstelling vangt aan ten vroegste op 1 juni 2017 en gebeurt in eerste instantie voor een periode van drie jaar, die eenmaal met een periode van drie jaar kan worden verlengd op basis van een positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 24-03-2017, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

Dossier

Om volledig te zijn en in aanmerking te worden genomen, dient je kandidaatstelling te bestaan uit:.

Let op: Zorg dat alle te uploaden documenten correct benoemd zijn, zoals hierboven aangegeven. Respecteer de beperkingen inzake bestandsgrootte, bestandstypes en extensies, en speciale tekens vermeld op de sollicitatiepagina. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail die de documenten die je uploadde vermeldt. Als iets in deze lijst ontbreekt, contacteer dan vacatures@hogent.be.

Info en procedure

De procedure start met een preselectie op basis van volledigheid en toelatingsvoorwaarden. De commissie maakt daarna op basis van de dossiers een eerste selectie van kandidaten die uitgenodigd zullen worden voor een selectiegesprek.

De selectiegesprekken zullen normaliter plaatsvinden in april 2017. Pas na afloop van de volledige selectieprocedure zullen de kandidaten die niet worden weerhouden hiervan op de hoogte worden gesteld.

Met resterende vragen kan je terecht bij Katrien Vuylsteke Vanfleteren (katrien.vuylstekevanfleteren@hogent.be) van de dienst Onderzoek van de School of Arts.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.