Off the Grid: Belgian Graphic Design from the 1960s and 1970s as Seen by Sara De Bondt Design Museum Gent, 25.10.2019 – 16.02.2020 Photo: Michael Delausnay

Off the Grid: Belgian Graphic Design from the 1960s and 1970s as Seen by Sara De Bondt Design Museum Gent, 25.10.2019 – 16.02.2020 Photo: Michael Delausnay

Artistieke Assistenten (3x100%)

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je op datum van kandidaatstelling:

Voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106, V.107. en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten:

 •      onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex Hoger Onderwijs: "In afwijking […], kan het hogeschoolbestuur in het belang van het onderwijs en het onderzoek, op grond van een omstandige motivering, ook personen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie tot lid van het personeel aanstellen.");
 •      de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 •      houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs;
 •      een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 •      voldoen aan de dienstplichtwetten;
 •      de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Beschikken over een diploma van master of gelijkgeschakeld, of gelijkwaardig.

Takenpakket

 • Doctoraal onderzoek in de kunsten in samenwerking met de Universiteit Gent, voor minimaal 70% van de opdracht;
 • Onderwijsondersteunende activiteiten en begeleiding van studenten binnen het betrokken vakgebied aan de Hogeschool Gent voor maximaal 30% van de voltijdse opdracht.

Na een eerste termijn van 2 jaar wordt de voortgang van het onderzoek geëvalueerd waarbij na gunstige evaluatie een tweede en derde termijn van respectievelijk 2 jaar kunnen starten.

Competentievereisten

 • Je werkt actief aan de uitbouw van een eigen artistiek oeuvre dat aan internationale standaarden voldoet;
 • Je getuigt van een onderzoekende praktijk binnen de eigen artistieke discipline;
 • Je beschikt over de vaardigheden om een langdurig onderzoeksproject tot een goed einde te brengen;
 • Je bent bereid en capabel om te communiceren over het eigen artistiek werk en de contexten ervan verbaal te expliciteren;
 • Je beschikt over pedagogische en didactische vaardigheden, aantoonbare competentie relevant voor het hoger onderwijs;
 • In het kader van je onderwijsopdracht en internationalisering communiceer je vlot in het Engels en ben je bereid het vereiste taalattest (B1 Engels) te behalen in je eerste academiejaar;
 • Je communiceert vlot in het Nederlands of bent bereid het vereiste taalattest (B2 Nederlands) te behalen binnen de vijf jaar. Een integratietraject wordt voorzien;
 • Je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK & Conservatorium in het bijzonder.

Aard en looptijd

De aanstelling vangt aan ten vroegste op 1 oktober 2022 en gebeurt in eerste instantie voor een periode van 2 jaar, die tweemaal met een periode van 2 jaar kan worden verlengd op basis van een positieve evaluatie.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens barema 508. Voor meer details over dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 25 oktober 2021, via onderstaande knop.

Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen zijn geldig.

Je kandidaatstelling richt je aan Koen Goethals, waarnemend decaan van KASK & Conservatorium, en bevat het volgende:

Dossier

Om volledig te zijn en in aanmerking te worden genomen, dient je kandidaatstelling te bestaan uit:

 1.    Curriculum vitae [naam_1_cv.pdf]
 2.    Motivatiebrief [naam_2_motivatiebrief.pdf]
 3.    Scans van vereiste diploma’s: minimaal een diploma van master. [naam_3_diploma.pdf]
 4.    Projectvoorstel [naam_4_project.pdf
  Je dient hiervoor het sjabloon te gebruiken dat beschikbaar is via       
  NL: http://schoolofartsgent.be/assets/files/paginas/files/docform_NL_4_project_I.docx
  ENG: http://schoolofartsgent.be/assets/files/paginas/files/docform_EN_4_project_I.docx
 5.  Artistiek portfolio (of eventueel een tekstbestand met een link naar je online portfolio om de totale bestandsgrootte te beperken) [naam_5_portfolio.pdf]

Info en procedure

In een eerste selectieronde worden volledige dossiers van kandidaten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden ingeschat op basis van portfolio en abstract, volgens criteria van artistieke kwaliteit, onderzoekspotentieel en aansluiting bij het profiel van de school en de relevante vakgroep en opleidingen.

Aan kandidaten geselecteerd voor de tweede selectieronde wordt in de loop van december 2021 een (voorlopig) promotor van KASK & Conservatorium toegewezen die hen zal begeleiden bij het opstellen van een volledig uitgewerkt projectdossier (voor 6 jaar) en het vinden van een tweede promotor aan de Universiteit Gent. Op basis van deze voorstellen wordt een aantal kandidaten geselecteerd voor een selectiegesprek.

De selectiegesprekken zullen normaalgezien plaatsvinden in de eerste helft van de maand mei 2022. Pas na afloop van de volledige selectieprocedure zullen de kandidaten die niet worden weerhouden hiervan op de hoogte worden gesteld.

Contact

Een gids met uitgebreide toelichting bij de functie en de kandidaatstelling is beschikbaar via de pagina http://schoolofartsgent.be/nl/onderzoek/hoe-kandideren-voor-een-onderzoeksmandaat. Alle kandidaten wordt sterk aangeraden deze gids aandachtig door te nemen. Met resterende vragen kan je terecht bij David Depestel (david.depestel@hogent.be) van de dienst Onderzoek van KASK & Conservatorium.

KASK & Conservatorium en HOGENT willen de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.