Menu

Contractueel hoofdmedewerker personeelsaangelegenheden (functieklasse B)

 • 50% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 112

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: diploma van bachelor
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

 • je maakt deel uit van de dienst personeelsaangelegenheden aan het KASK-Koninklijk Conservatorium, de school of arts van de HOGENT.
 • je ondersteunt de dienst personeelsaangelegenheden en voert algemene administratieve taken uit in het kader van personeelsadministratie en in het bijzonder de administratie van verlofstelsels, duurzaam mobiliteit, taalregeling hoger onderwijs, planning naaktmodellen, etc.
 • je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van studentencontracten. Je bent het aanspreekpunt voor jobstudenten.
 • je komt tegemoet aan noden en vragen van personeelsleden van de school of arts op vlak van personeelsadministratie;
 • je bouwt een professionele relatie uit met je collega’s van de dienst personeelsaangelegenheden, je werkt nauw samen met de overige decanaatsmedewerkers.

Competentievereisten

 • je hebt ervaring met complexe administratieve taken, bij voorkeur personeelsadministratie;
 • je hebt een basiskennis van personeelsadministratie binnen het Hoger (Kunst)onderwijs en weet deze informatie via de juiste kanalen te raadplegen;
 • je beschikt over een zeer goed organisatievermogen;
 • je werkt nauwkeurig en resultaatgericht;
 • je bent flexibel ingesteld in functie van veranderingen in opdracht en werkomstandigheden;
 • je bent communicatief ingesteld en werkt graag in team;
 • je hebt interesse voor beeldende kunst, muziek, vormgeving, film, theater, architectuur… en een positief engagement naar kunstenaars;
 • je beschikt naast een kennis van het Nederlands ook over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels;
 • je beschikt over goede vaardigheden met voor de taken relevante software (bv. Word, Excel, …)
 • je hebt een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium, en van de HOGENT in het algemeen.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11: 2.312,17 €, B12: 2.555,01 €, B21: 2.817,24 €, B22: 3.149,18 €).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving van de deeltijdse contractuele betrekking gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met ingang ten vroegste vanaf 18-02-2019. Na een contract van één jaar kan deze aanwerving op basis van een positieve evaluatie verlengd worden.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 31-01-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

Je kandidaatstelling wordt gericht aan Wim De Temmerman, decaan, en bevat jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is midden februari 2019.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden. Dit verloopt enkel via e-mail (rilke.broekaert@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.