Menu

Contractueel hoofdmedewerker studentenaangelegenheden (functieklasse B)

 • 50% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 107

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: een diploma van bachelor, of gelijkwaardig.
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

 • je bent verantwoordelijk voor de opmaak en publicatie van de lessen- en examenroosters van het KASK en Conservatorium.
 • je bent voor studenten en personeel een aanspreekpunt ten aanzien van beschikbaarheid van lokalen en roosterwijzigingen.
 • je coördineert mee initiatieven ter optimalisatie van examenroosters, lessenroosters en lokalenbeheer.

Competentievereisten

 • je hebt een gedegen kennis van administratieve processen en kan dergelijke processen beheren en het goed verloop ervan garanderen,
 • je kan complexe taken gestructureerd en overzichtelijk aanpakken en je werkt oplossingsgericht,
 • je bent diplomatisch en discreet, communicatief ingesteld, kan mensen overtuigen en enhousiasmeren,
 • je beschikt over een sterke voeling met ICT-applicaties, hebt een gevorderde kennis van MS Office toepassingen en bent vertrouwd met elektronische communicatiemiddelen (e-mail, internet,…)
 • je hebt de motivatie en gedrevenheid om je in te werken in nieuwe software-applicaties,
 • je beschikt naast een kennis van het Nederlands ook goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels,
 • je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden;
 • je hebt een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK - Koninklijk Conservatorium, en van de Hogeschool Gent in het algemeen.

Salaris

De verloning die je voor de functie ontvangt hangt af van de functieklasse die je wordt toegekend. De functie situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11: 2.260,01 €, B12: 2.497,37 €, B21: 2.753,68 €, B22: 3.078,14 €). Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kan toegekend worden aan de hand van attesten en na onderzoek van het dossier.

Ook nuttige functiegerelateerde beroepservaring in de taken, zoals deze beschreven in de vacature, en gepresteerd in de privésector kunnen worden verrekend in de geldelijke anciënniteit, aan de hand van attesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

Wij bieden een contractuele betrekking voor een volume van 50% voor indiensttreding ten vroegste vanaf 01-07-2018 voor één jaar, en met mogelijkheid tot verlenging.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 30-06-2018, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd aan Pascal Desimpelaere, diensthoofd studentenaangelegenheden. Dit verloopt enkel via e-mail (pascal.desimpelaere@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.