Menu

Docent Designtheorie

 • 70% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 110

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs; op datum van indiensttreding in het bezit zijn van een diploma van doctor op proefschrift in de kunstwetenschappen of aanverwante disciplines. 
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.
 • Op datum van indiensttreding beschikken over minstens vijf jaar onderwijservaring in het hoger kunstonderwijs binnen het vakgebied.

Taakomschrijving

 • je doceert opleidingsonderdelen m.b.t. geschiedenis en theorie van design;
 • je begeleidt studenten in bachelor en master;
 • je initieert en verricht onderzoek in het genoemde vakgebied;
 • je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Design en Vormgeving, participeert aan vergaderingen, deliberaties, feedbackmomenten;
 • je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevenden.
 • Competentievereisten
 • je bent goed vertrouwd met theoretische kennis omtrent design en vormgeving, zowel historisch als actueel;
 • je hebt ervaring als onderzoeker én lesgever binnen dit vakgebied:
 • je hebt een interesse in design, vormgeving, architectuur, ontwerppraktijken en kunsten;
 • je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden en staat open voor bijscholing;
 • je toont betrokkenheid bij de HOGENT en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 528. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

De aanstelling betreft 70% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Design en Vormgeving, in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de HOGENT.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met ingang ten vroegste vanaf 01-12-2018 met de mogelijkheid tot verlenging op basis van positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur met het zicht op een vaste benoeming.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 19-11-2018, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is tweede helft november 2018.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Wim De Temmerman, decaan KASK – Koninklijk Conservatorium (wim.detemmerman@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.