Menu

Gastdocent schilderkunst (40%)

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 1. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassoci-atie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 3. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 4. voldoen aan de dienstplichtwetten;
 5. de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Beschrijving van de betrekking

Takenpakket

 • je initieert bachelorstudenten van het hoofdatelier schilderkunst  binnen de vrije kunsten in de basisaspecten van de schilder-praktijk, ondersteunt de artistieke ontwikkeling en begeleidt hun individueel werkproces,
 • je begeleidt studenten bij het gebruik van verschillende technieken en materialen (voorname-lijk de olieverftechnieken),
 • je organiseert studiereizen en begeleidt studenten tijdens het bezoeken van tentoonstellingen,
 • je stimuleert de student in onderzoek naar de contexten die in hun artistieke werk bepalen en in het documenteren van hun werkproces,
 • je begeleidt masterstudenten in de opleiding beeldende kunst als mentor van hun master-proef,
 • je maakt deel uit van de vakgroep Autonome Kunsten en participeert aan vergaderingen en overlegmomenten,
 • je draagt ertoe bij dat je collega’s en de studenten kunnen werken in een veilige omgeving die aangepast is aan de geldende behoeften, normen en reglementeringen,
 • je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s.

Profiel

 • je bent bij voorkeur in bezit van een masterdiploma beeldende kunst, afstudeerrichting schil-derkunst.
 • je bent actief als kunstenaar met een onderzoekende en zichzelf vernieuwende schildersprak-tijk die internationaal erkenning geniet;
 • Je beschikt over goede pedagogische vaardigheden, in het bijzonder voor het lesgeven in een atelier schilderkunst, en bent in staat om je artistieke kennis en ervaring te delen met de studenten,
 • je bent vertrouwd met de kunsthistorische, -theoretische en -kritische contexten van de vrije kunsten en de schilderspraktijk,
 • je bent flexibel in functie van wijzigende omstandigheden en in staat om initiatief te nemen en proactief te werken,
 • je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij de opleiding Beeldende Kunsten van KASK – Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Aard en looptijd

De aanwerving betreft 40% of twee maal 20% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Autonome Kunsten van KASK-Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-10-2018 tot en met 30-09-2019, met mogelijke verlenging.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent). Voor meer details over dit barema, con-sulteer: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer binnen België voor het openbaar vervoer of fietsver-goeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Vragen

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Emmanuel Depoorter, voorzitter vakgroep Autonome Kunsten (emmanuel.depoorter@hogent.be). 

Kandidaatstelling en selectieprocedure

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

Je richt je kandidatuur aan dhr. Wim De Temmerman, decaan KASK-Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures uiterlijk tot en met 10-06-2018. Alleen tijdige kandidaatstellingen worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae en een motivatiebrief bevatten.

De procedure start met een preselectie op basis van het dossier in functie van de  toelatingsvoor-waarden en profielomschrijving. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze voldoende aan het profiel voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is eind juni 2018.