Menu

Gastprofessor Harmonie en Contrapunt (klassiek)

 • 30% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E024

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • op 30 september 2017 houder zijn van het vereiste bekwaamheidsbewijs van Master (Meestergraad) in de Muziek of equivalent;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

Takenpakket

 • je doceert het opleidingsonderdeel Harmonie en Contrapunt,
 • je zorgt voor het nodige didactisch materiaal ter ondersteuning van deze cursus,
 • je draagt actief bij tot de uitwerking van doelen, inhouden en onderwijsaanpak van dit opleidingsonderdeel binnen het ruimer kader van het studieprogramma van de opleiding muziek,
 • je maakt deel uit van de vakgroep Klassieke Muziek en participeert waar nodig aan overleg m.b.t. de opleiding.
 • je past je binnen je functie indien nodig aan veranderingen in opdrachten aan.

Profielbeschrijving

 • je bent actief als muziektheoreticus en hebt ruime professionele ervaring, die blijkt uit lezingen, publicaties etc.
 • je bent op de hoogte van actuele tendensen in het klassieke muziekschriftuur-onderricht en getuigt van een onderzoekende ingesteldheid terzake,
 • je hebt affiniteit met diverse muzikale methodes en stijlen,
 • je hebt een passie voor het vak en het doceren aan studenten hoger kunstonderwijs en hebt ervaring als lesgever in het muziekonderwijs,
 • je kan helder mondeling en schriftelijk rapporteren zowel in het Nederlands als in het Engels,
 • je kan zelfstandig en in teamverband werken, bent resultaatgericht, geeft blijk van verantwoordelijkheidszin,
 • je bent flexibel ingesteld en staat open voor bijscholing,
 • je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent).  Voor meer details over deze barema's, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving betreft een deeltijds volume van 30% binnen de vakgroep Klassieke Muziek van KASK-Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 15-10-2017 tot en met 30-09-2018, met mogelijke verlenging na positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/ uiterlijk tot en met 05-10-2017. Alleen tijdige kandidaatstellingen worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is de eerste helft van oktober 2017.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Filip Rathé, coördinator Compositie en Muziektheorie (filip.rathe@hogent.be).