Menu
Elly Van Eeghem, (Dis)placed interventions, foto: Michiel Devijver

Elly Van Eeghem, (Dis)placed interventions, foto: Michiel Devijver

Twee Artistiek Assistenten

 • 100% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. ONDZF E 027

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op 1 oktober 2019 voldoen aan de algemene voorwaarden van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex);

 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: in het bezit zijn van een diploma van master of gelijkgeschakeld
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

 • Doctoraal onderzoek in de kunsten in samenwerking met de Universiteit Gent, voor minimaal 70% van de opdracht;
 • Onderwijsondersteunende activiteiten en begeleiding van studenten binnen het betrokken vakgebied aan de Hogeschool Gent voor maximaal 30% van de voltijdse opdracht.

Competentievereisten

 • Actief kunnen werken aan de uitbouw van een eigen artistiek oeuvre dat aan internationale standaarden voldoet;
 • Getuigen van een onderzoekende praktijk binnen de eigen artistieke discipline;
 • Beschikken over de vaardigheden om een langdurig onderzoeksproject tot een goed einde te brengen;
 • Bereid en capabel zijn te communiceren over het eigen artistiek werk en de contexten ervan verbaal te expliciteren;
 • Ten minste passief vertrouwd zijn met kunstenaarsteksten, en bereid en capabel zijn zich ook in deze vorm uit te drukken over het eigen artistiek werk en onderzoek;
 • Beschikken over pedagogische en didactische vaardigheden, waarbij onderwijservaring in het hoger onderwijs tot aanbeveling strekt;
 • De Engelse taal kunnen begrijpen en spreken in het kader van internationalisering.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 508. Voor meer details over dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

De aanstelling vangt aan ten vroegste op 1 oktober 2019 en gebeurt in eerste instantie voor een periode van twee jaar, die tweemaal met een periode van twee jaar kan worden verlengd op basis van een positieve evaluatie (wanneer uitzonderlijke omstandigheden zulks vergen kan de artistiek assistent voor een bijkomende termijn van één jaar worden aangesteld conform artikel V.141 van de Codex Hoger Onderwijs).

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 16-05-2019, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Dossier

Om volledig te zijn en in aanmerking te worden genomen, dient je kandidaatstelling te bestaan uit:.

 1. Curriculum vitae [naam_ 1_cv.pdf]
 2. Motivatiebrief [naam _2_motivatiebrief.pdf]
 3. Artistiek portfolio (of eventueel een tekstbestand met een hyperlink naar je portfolio om de totale bestandsgrootte te beperken) [naam_ 3_portfolio.pdf]
 4. Projectvoorstel [naam_ 4_project.pdf]
  Dit is een projectvoorstel voor een doctoraat in de kunsten (planning voor zes jaar). Je dient hiervoor het sjabloon te gebruiken dat beschikbaar is via:
  NL: [https://www.hogent.be/www/assets/File/DPO/docform_NL_4_project.docx]
  EN: [https://www.hogent.be/www/assets/File/DPO/docform_EN_4_project.docx]
 5. Scans van vereiste diploma’s: minimaal een masterdiploma of een diploma daaraan gelijkgesteld. Indien je een diploma gelijkgesteld aan een master voorlegt, voeg je ook stukken ter staving van de gelijkschakeling toe. [naam_ 5_graad diploma.pdf]

Let op: Zorg dat alle te uploaden documenten correct benoemd zijn, zoals hierboven aangegeven. Respecteer de beperkingen inzake bestandsgrootte, bestandstypes, extensies en speciale tekens vermeld op de sollicitatiepagina. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail die de documenten die je uploadde vermeldt. Als iets in deze lijst ontbreekt, contacteer dan vacatures@hogent.be .

Promotoren

Elk projectvoorstel moet door twee promotoren worden ondersteund; een promotor binnen de School of Arts van de Hogeschool Gent en een promotor van de Universiteit Gent. Van deze beide promotoren wordt verwacht dat zij uiterlijk op 16 mei 2019 een advies over de kandidaat en het projectvoorstel versturen naar de directie Onderzoek van de Hogeschool Gent via adviezen.kunsten@hogent.be. Het sjabloon voor het advies is beschikbaar via:
NL: [https://www.hogent.be/www/assets/File/DPO/advies_promotor.docx]
EN: [https://www.hogent.be/www/assets/File/DPO/advies_promotor_EN.docx].

Info en procedure

De procedure start met een preselectie op basis van volledigheid en toelatingsvoorwaarden. De commissie maakt daarna op basis van de dossiers een eerste selectie van kandidaten die uitgenodigd zullen worden voor een selectiegesprek.

De selectiegesprekken zullen normaliter plaatsvinden eind augustus 2019. Eind juni 2019 worden kandidaten op de hoogte gebracht of zij wel of niet worden uitgenodigd voor een gesprek.

Een gids met uitgebreide toelichting bij de functie en de kandidaatstelling is beschikbaar via de pagina https://schoolofartsgent.be/nl/onderzoek/hoe-kandideren-voor-een-onderzoeksmandaat. Alle kandidaten worden sterk aangeraden deze gids aandachtig door te nemen. Met resterende vragen kan je terecht bij David Depestel (david.depestel@hogent.be) van de dienst Onderzoek van de School of Arts.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.