nlen

Oproep tot staakt-het-vuren in Gaza

De escalatie van geweld leidend tot een ontstellend verlies van levens, de ontheemding van gemeenschappen en een wijdverspreide vernietiging waarbij het leven van het Palestijnse volk ernstig wordt ontwricht, beweegt studenten en medewerkers aan KASK & Conservatorium.

KASK & Conservatorium sluit zich aan bij de wereldwijde roep om een onmiddellijk staakt-het-vuren en de bescherming van alle slachtoffers die lijden onder de escalatie van de ernstige schendingen van mensenrechten en het internationaal humanitair recht.

Als instelling voor hoger kunstonderwijs ziet KASK & Conservatorium het als haar plicht de mensenrechten zoals gedefinieerd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten te verdedigen. Het eist dit principe ook van elke instelling waarmee het directe samenwerkingsovereenkomsten onderhoudt. Daarom wordt geen enkele betrokkenheid bij het schenden van mensenrechten geaccepteerd van eender welke huidige of toekomstige contracterende partij. KASK & Conservatorium pleit dienovereenkomstig voor een gelijkaardige benadering binnen de formele netwerken waarin het participeert.

Als kunstenaars en vormgevers geloven wij dat authentieke ‘schoonheid’ voortkomt uit de manier waarop we onszelf voortdurend herdefiniëren om zo onze samenleving en omgeving vorm te geven. Deze zoektocht is onlosmakelijk verbonden met de vele tegenstrijdigheden, conflicten en onrechtvaardigheden die onze huidige en historische realiteit doordringen. Deze conflictueuze queeste schreeuwt om niet aflatende waakzaamheid. Het vereist goed geïnformeerd en kritisch bewustzijn, bereidheid tot respectvol debat, het uitstralen van maatschappelijke creativiteit en hoopvolle vastberadenheid.

"Schoonheid. Het is het hoofdkussen, of het speldenkussen, van onze soort, die nooit heeft kunnen ophouden met haten in naam van de liefde, liegen in naam van de waarheid, uitbuiten in naam van zorgzaamheid, doden in naam van het leven, [...]" (Helmut Lachenmann — 21 mei 1980)

Filip Rathé,
Decaan KASK & Conservatorium