nlen
over de opleiding
Deze bachelor na bachelor vormt jou als een professional die beschikt over de analytische en synthetische vermogens om het landschap zelfstandig en kritisch te lezen en zo creatieve én gemotiveerde ontwerp-, inrichtings- en beheervoorstellen te doen.

landschapsontwikkeling

over de opleiding
traject
bachelor-na-bachelor landschapsontwikkeling
1 jaar
onderwijstaal
Nederlands
download de brochures

lees meer over de opleiding

Het landschap als ontwerpobject 

In het landschap komen de maatschappelijke uitdagingen van de eenentwintigste eeuw samen. Het formuleren van antwoorden op problemen als voedselzekerheid, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en migratie vraagt een holistische benadering van het landschap als bovenlokaal systeem. Ook op regionale schaal wordt het landschap steeds meer een ontwerpobject. Landschapsontwerp stemt de wensen van uiteenlopende stakeholders op elkaar af en ontwikkelt het strategische en wervende visies die concrete, maatschappelijk wenselijke realisaties mogelijk maken.

Deze bachelor na bachelor vormt jou als een professional die beschikt over de analytische en synthetische vermogens om het landschap zelfstandig en kritisch te lezen en zo creatieve én gemotiveerde ontwerp-, inrichtings- en beheervoorstellen te doen.

In het eerste kwartaal leer je vooral het hedendaagse landschap te doorgronden door inzicht te verwerven in de manier waarop het als een relatiesysteem tot stand is gekomen. Er gaat ook aandacht naar methodieken om landschappen te ontwikkelen en naar de manier waarop overheden en professionele ontwerpbureaus hiermee aan de slag gaan. Het tweede kwartaal bestudeert het ontstaan van landschappen en de manier waarop landschapsontwikkeling gebruik maakt van en zich situeert binnen de ruimtelijke planning. In het derde kwartaal bevragen we het landschap filosofisch, geraak je vertrouwd met de basisprincipes van het landschapsbeheer en focussen we ook specifiek op landschappen van en in de stad. 

Kennis en inzichten worden per kwartaal praktisch toegepast in de projecten landschapsontwerp. Dit zijn ontwerpateliers rond grootschalige ruimtelijke cases waarbij je in groep werkt. Het zelfstandig opzoeken van de nodige informatie, de interpretatie hiervan en het vormen van je onderbouwde visie zijn hierbij essentieel. De aanpak is multidisciplinair: binnen de projecten doet ieder op basis van zijn of haar vooropleiding en competenties een inbreng, om zo een gedragen antwoord te formuleren op de vooropgestelde uitdagingen. Deze projecten vertrekken vaak vanuit specifieke vragen uit het werkveld. Dialoog tussen groepsleden, externe opdrachtgevers en de docenten staat centraal. Deze dialoog is typerend voor het werken aan het landschap op een bovenlokaal schaalniveau. Tijdens de projecten, evenals op het einde, zijn er overlegmomenten tussen de studenten en de opdrachtgevers. Zo werd al ontwerpend onderzoek gedaan voor gemeentebesturen, provinciebesturen, vzw’s en een aantal privépartners. Geografische Informatiesystemen, die in de loop van de volledige opleiding grondig worden aangeleerd, zijn hierbij een belangrijke tool. Het vierde kwartaal van de opleiding ga je tenslotte op stage gedurende acht weken. 

Het programma wordt aangeboden in het Nederlands. De stages, projecten en de studiereis hebben vaak een sterke internationale component.

Voor wie is deze opleiding?

De instroom bestaat uit landschaps- en tuinarchitecten, groenbeheerders, architecten, stedenbouwkundigen, bachelors in vastgoed, landmeters, geografen, milieudeskundigen en interieurarchitecten. Die belangrijke heterogene instroom weerspiegelt de multidisciplinaire realiteit van het werkveld. 

De opleiding is opengesteld voor studenten met minimaal een bachelordiploma. Er is geen toelatingsproef, maar afhankelijk van het individuele voortraject doorloop je wel een intakeprocedure. Tijdens een intakegesprek toetsen we je verwachtingen ten aanzien van de opleiding en evalueren docenten je competenties op het vlak van groenkennis en ruimtelijk inzicht.

Het werkveld 

Het diploma bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling is een belangrijke meerwaarde in het werkveld van de stedenbouw, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur, architectuur, groenbeheer en Geografische Informatiesystemen. Afgestudeerden van de opleiding worden tewerkgesteld in overheidsadministraties (Vlaamse overheid, provincies, steden en gemeenten), openbare instellingen (zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Landmaatschappij en de Regionale Landschappen) en studiebureaus in binnen- en buitenland. Nadien kan je aanknopen bij een masteropleiding in de ruimtelijke planning, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

studieprogramma

BACHELOR NA BACHELOR
60 studiepunten
Opleidingsonderdeel
Studiepunten
Sem
Landschap en beleid
4
1
Projecten landschapsontwerp I
8
1
Projecten landschapsontwerp II
4
2
GIS I
5
1
GIS II
3
2
Stage en rapportering
15
2
Landschapsanalyse
3
1
Landschapsgenese
3
1
Landschapsbeheer
3
2
Planmethodiek
3
1
Ruimtelijke planning
3
1
Landschapsfilosofie
3
2
Landschap en stedenbouw
3
2
60

inschrijven

Afhankelijk van het diploma dat je eerder behaalde, is er verschil in de toelatingsprocedure. Lees zeker de toelatingsvoorwaarden goed na.

contact
de meeste vakken volg je op
Pauli
Jozef Kluyskensstraat 2
9000 Gent

credits

  1. Graduation 2021, foto: Benina Hu
  2. foto: Jordi Coppers