nlen
The Mysterious and Enigmatic Life of Leo Copers © Gustaaf Prils, Studio E

22.04.24, 20:00, Studio E en de Gentse kunstfilm

In 1955 wordt de Gentse groep Studio E opge­richt als een ​‘smal­l­film­werk­groep’ om via smal­l­film­club in 1968 te pro­fes­si­o­na­li­se­ren naar een vzw. Studio E pro­fi­leert zich als een cen­trum voor kunst­films en films over kunst. Vanaf de jaren 70 mani­fes­te­ren ze zich uit­druk­ke­lij­ker als auto­no­me kunst­film­groep. Het meest nadruk­ke­lijk wordt dit zicht­baar in de afschei­ding van het Verbond der Amateur Kineasten van Oost-Vlaanderen (V.A.K.O.V.). De films van Studio E waren col­lec­tie­ve cre­a­ties. Ze waar­deer­den film als een auto­noom medi­um, zoch­ten aan­slui­ting bij ande­re kunst­vor­men en uit artis­tie­ke over­we­gin­gen kozen ze er reso­luut voor om te wer­ken met 16mm-film. Hoewel Studio E nooit uit­groei­de tot een vol­waar­di­ge film­ma­kers coö­pe­ra­tie­ve, zoals er in de jaren 1960 – 1970meer­de­re ont­ston­den in Amerika en Europa, laten hun films zien dat deze ambi­tie aan­we­zig was.

In aan­we­zig­heid van kun­ste­naar Leo Copers en Claude Vanderschueren, voor­ma­lig secre­ta­ris van Studio E

Het onder­zoek naar Studio E en Gustaaf Prils vond plaats bin­nen de con­text van het onder­zoek van ​‘Gent, speel­veld van de beel­den­de kunst (1957−1987)’ aan KASK & Conservatorium. Een eer­ste pre­sen­ta­tie ging door in Het Brievenproject in KIOSK met de brief van Claude Vanderschueren aan de leden van Studio E. ​‘Gent, speel­veld van de beel­den­de kunst (1957−1987)’ bestaat uit Naninga Lens, Sofie Frederix, Wouter De Vleeschouwer, Koen Brams en Godart Bakkers. 


Programma


 • Gustaaf Prils, KreatieBE • 1961 • 15' • colour • digital
  Documentaire over de cre­a­tie en plaat­sing van de sculp­tuur van Berjan Coolens, stand­beeld uit Franse steen van 11 ton die een plaats heeft gekre­gen aan de Gentse Watersportbaan.

 • Dirk Liefooghe, Cultivant mes Symboles, BE • 1964 • 15' • colour • digital
  Poëtische docu­men­tai­re over Pierre Vlerick op een gedicht van Pjeroo Roobjee.

 • Gustaaf Prils, Genesis, BE • 1974 • 12' • colour • digital
  Film over Roger Raveel, op een gedicht van Roland Jooris. Gedraaid naar aan­lei­ding van diens retro­spec­tie­ve in de Sint-Pietersabdij.

 • Gustaaf Prils, Order of Life, BE • 1973 • 16' • colour • digital
  Experimentele docu­men­tai­re die via gra­fiek de heden­daag­se samen­le­ving bekijkt.

 • Gustaaf Prils, The Mysterious and Enigmatic Life of Leo Copers, BE • 1974 • 5' • colour • digital
  Documentaire over Leo Copers
Samengesteld door Godart Bakkers i.s.m. Art Cinema OFFoff
Art Cinema OFFoff
Lange Steenstraat 14
9000 Gent