nlen
onze basisprincipes

Met studie- en trajectbegeleiding willen we de krachten van de student zelf versterken, het aanwezige potentieel voeden om groei bij de student te stimuleren. We ondersteunen studenten om alle mogelijke kansen te zien en te grijpen, alsook de ruimte te geven die hiervoor nodig is.

In onze werking stellen we 3 principes voorop.

student centraal

De student zelf is aan zet en wordt gestimuleerd actief te participeren. Om de student in kracht te laten groeien, zetten we die centraal. Wij bieden mogelijkheden, opties en alternatieven, maar de student behoudt steeds de regie over welke stappen genomen worden.

In begeleiding helpen we de student op weg. We bemoedigen de student autonoom gedachten, gevoelens en gedragingen te reguleren.

warme zorg

De begeleiding die we geven is zacht en warm van aard. We werken vraaggestuurd, binnen een veilig klimaat, in verbondenheid en vertrouwen met de student. Onze basishouding wordt gekenmerkt door empathisch luisteren, vanuit een sterke betrokkenheid en authentieke relatie met de student.

We kiezen als studie- en trajectbegeleiders voor een laagdrempelige en toegankelijke aanpak, waarbij we discretie waarborgen. Elke vraag en bezorgdheid nemen we ernstig.

brede steun

We hebben aandacht voor íedere student en werken op maat waar mogelijk. We kiezen voor een holistische aanpak, waarbij we proberen het grotere verhaal van de student in kaart te brengen en te begrijpen. Dit impliceert ook dat we samenwerken en vlot communiceren met alle betrokken partijen en andere partners of ondersteuners. Met een brede zorg voor iedereen bouwen we mee aan een warme schoolgemeenschap waarbinnen elke student zich goed, begrepen en aanvaard voelt.

We zetten in op een kwalitatieve benadering van studentsucces. (Kandidaat)-studenten kunnen bij ons terecht voor informatie over studiekeuze, studieprogramma’s en – trajecten, doorstroommogelijkheden, leerkrediet, administratie… We ondersteunen studenten bij het ontwikkelen van studievaardigheden zoals plannen, notities nemen, verwerken van cursusmateriaal, schema’s maken... Het mentaal welzijn van studenten staat steeds voorop. Er is een breed netwerk van collega-experten waarnaar we kunnen doorverwijzen indien nodig.

Voor specifieke begeleiding van neurodivergente studenten werken we samen met onze collega’s studentenbegeleiders + van de HOGENT.

We zijn met 4 studie- en trajectbegeleiders verspreid over alle opleidingen en afstudeerrichtingen heen. We werken autonoom maar functioneren ook als team. Tijdens intervisiemomenten zoeken we samen naar oplossingen of een werkwijze voor moeilijke of uitdagende situaties. We bundelen onze krachten en expertise om samen sterk in te zetten op studentgerichte thematieken of uitdagingen.

team

Per opleiding hebben we een studie­traject­begeleider die zich bekommert om alle zaken die rechtstreeks of onrecht­streeks met studeren te maken hebben.

Heidi Mertens
landschaps- en tuinarchitectuur
landschapsontwikkeling
interieurvormgeving
interieurvormgeving via afstandsonderwijs

Annelies Vlaeminck
drama (bachelor, master, educatieve master)
beeldende kunsten (bachelor, master, educatieve master)
curatorial studies (postgraduaat)

Karen Van Petegem
muziek (bachelor, master, educatieve master)

Anaïs Van Eldere
audiovisuele kunsten (bachelor, master, educatieve master)

studieadvies

Indien je nog twijfelt over je studie­­keuze of meer wil weten over een opleiding aan KASK & Conservatorium, ga dan zeker eens langs bij de studie­traject­begeleider. Ben je op zoek naar een professionele of eerder een academische opleiding? De studie­traject­begeleider licht het voor je toe en gaat samen met jou na welke studie het best aansluit bij je interesses.

Daarnaast willen we je verzekeren van een sterke start. Met zelftests weet je precies voor welke vaardigheden je nog een tandje bij kan steken om je slaagkansen te maxi­maliseren. Workshops, individuele training, elektronische tools en infobundeltjes helpen je daar een handje bij.

heroriëntatie

Als je opleiding niet aan je verwachtingen voldoet of als je een andere richting wilt inslaan, kan je studieheroriëntering overwegen. De studietraject­begeleider bekijkt dan samen met jou of een eventuele over­schakeling op dat moment mogelijk is en welke richtingen je zoal uit kan.

verder studeren?

Er is leven na je opleiding. Een bachelor- of master­diploma kan een mooi einddoel zijn maar ook verder studeren is een optie, bijvoorbeeld onder de vorm van de educatieve master, een postgraduaat of een doctoraats­opleiding. Ook als je beslist het werkveld in te stappen, kan je je studie­traject­begeleider aanspreken om de mogelijkheden te overlopen.

studiebegeleiding

Vooral voor eerste­jaars­studenten vraagt studeren in het hoger onderwijs een aanpassing. Om de overstap van het secundair naar het hoger onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan je deelnemen aan één van de workshops die we op verschillende momenten gedurende het academiejaar organiseren. Daarin staan we onder andere stil bij studieplanning, het uitwerken van een presentatie, het schrijven van een paper, reflecteren, taalgebruik en omgaan met faalangst.

Daarnaast kan je, ongeacht het studiejaar waarin je je bevindt, ook steeds terecht bij de studiebegeleider van jouw opleiding. Die geeft jou, individueel of in kleine groepjes, de nodige ondersteuning om het leerproces vlot(ter) te laten verlopen. Soms heb je persoonlijke problemen die op het eerste gezicht weinig met je opleiding te maken hebben, maar je studieproces toch op de een of andere manier moeilijker maken. Ook daarmee kan je bij de studiebegeleider terecht.

Je neemt zelf contact op om een afspraak te maken en bespreekt in overleg met de begeleider een plan van aanpak. Of je éénmalig of wekelijks of maandelijks wilt langs komen, beslis je zelf. De studiebegeleiders zijn enkel om praktische redenen gekoppeld aan een opleiding en werken volledig autonoom. Dat betekent dat zij steeds vertrouwe­lijk omgaan met wat er wanneer besproken wordt. Enkel op vraag van de student en indien nodig wordt contact opgenomen met docenten.

vrijstellingen

Heb je al een diploma of een deel van een andere opleiding afgewerkt, dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstellingen op basis van ‘eerder verworven kwalificaties’ (EVK). Je moet daarvoor een geldig credit­bewijs voorleggen, dat voldoende bewijs levert van de vereiste kennis, inzichten en vaardig­heden die met een opleidings­onderdeel worden nagestreefd. Informatie over het aanvragen van een vrijstelling vind je hier.

Vrijstellingen op basis van EVK worden steeds bij de start van het academiejaar aangevraagd.

EVC-procedure
Heb je enkele jaren relevante werkervaring en wil je (bijkomend) studeren om een diploma te behalen? Dan kan je misschien vrijstellingen aanvragen op basis van ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Tijdens de EVC-procedure wordt nagegaan of de competenties, die je opdeed tijdens je werkervaring overeenkomen met de eindcompetenties van een bepaald opleidingsonderdeel. Dit gebeurt aan de hand van een portfolio en eventueel een bijkomend interview of proef.

De ‘Bewijzen van bekwaamheid’ die je na de EVC-procedure eventueel ontvangt, kan je dan gebruiken om vrij­stellingen aan te vragen. Het doorlopen van een EVC-procedure neemt heel wat tijd en energie in beslag. Zorg ervoor dat je tijdig begint met de opstart van het hele proces. Alle informatie over de procedure vind je op de website van HOGENT.

individuele onderwijs- en examenmaatregelen

In bepaalde gevallen kan je voor het afleggen van examens, het studeren van een opleidingsonderdeel of het deelnemen aan projecten individuele onderwijs- en examenmaatregelen verkrijgen. Afhankelijk van de situatie krijg je een aangepaste regeling voor het afleggen van examens of het volgen van de lessen. Je richt daarvoor een schriftelijk verzoek via de studietrajectbegeleider en voorziet het van de nodige attesten, weliswaar vóór de start van de individuele onderwijs- en/of examen­activiteiten. Toegekende maatregelen zijn slechts één academiejaar geldig en moeten dus elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

Volgende zaken komen in aanmerking:

 • een functiebeperking (bv. een leerstoornis, een visuele, auditieve of motorische functie­­beperking, een psychiatrische aandoening, een chronische ziekte)
 • medische redenen (bv. een gebroken arm, zwangerschap, hospitalisatie)
 • uitzonderlijke sociale of individuele omstandig­heden (bv. thuiszorg voor een ouder)
 • het bijzonder statuut. Het bijzonder statuut kan worden toegekend aan studenten die op top­­niveau aan sport doen, een kunst beoefenen, een politiek mandaat bekleden of een mandaat bekleden in een bestuurs­­­orgaan, de studenten­raad, de participatie­­­commissie of opleidings­­commissie van de hogeschool. Dit statuut moet je steeds aanvragen bij de commissie Bijzonder Statuut.

geïndivualiseerd traject (GIT)

Een geïndividualiseerd traject (GIT) is een traject op maat en wijkt af van een modeltraject. Een geïndividualiseerd traject bestaat zowel onder diploma­contract als onder examen­contract. Er is sprake van een geïndivi­dualiseerd traject wanneer je: 

 • vrijstellingen toegekend krijgt (op basis van EVK/EVC) 
 • meer of minder studiepunten wenst op te nemen dan de vooropgestelde modeltrajecten 
 • één of meerdere opleidingsonderdelen opnieuw moet doen 
 • opleidingsonderdelen combineert uit verschillende modeltrajecten 
 • je studies wenst te combineren met werken

Een aanvraag dien je in ten laatste 15 kalender­­dagen na het begin van het academie­­­jaar of ten laatste 15 kalender­­­dagen na een laat­­tijdige inschrijving. Hou zeker rekening met het volgende:

 • de volgtijde­lijkheid van opleidingsonderdelen (i.e. voor sommige opleidings­onderdelen moet je al een ander gevolgd hebben)
 • de verdeling over de semesters (tijdsorganisatie)
 • overlappingen in het uurrooster
 • de haalbaarheid van het programma
 • je studieverleden (studievoortgang)

deeltijds studeren

Heel wat studenten vragen zich af of het mogelijk is om studeren en werken te combineren. Dit is niet evident. Voor de meesten betekent het dat colleges en werk elkaar over­­lappen, terwijl de aanwezig­­heid tijdens de colleges essentieel is om met enige kans op succes de opleiding te doorlopen. Toch zijn er elk jaar studenten die het voor elkaar krijgen. Vaak maken ze dan gebruik van de mogelijkheid om de studie vertraagd te doorlopen via een zogenaamd geïndivi­­dualiseerd traject of via een deel­­tijds traject, en gaan zij tijde­­lijk deeltijds werken.

In een beperkt aantal gevallen komen werkende studenten in aanmerking voor vrij­­stellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC), wat de studie kan verlichten. Wanneer je een examen­­contract aangaat, kan je slechts voor een beperkt aantal opleidings­­onderdelen kiezen, aangezien er in de opleiding veel aandacht gaat naar praktijklessen en permanente evaluatie. Via een credit­­contract kan je losse credits verwerven, maar werk je niet het volledige curriculum af. De aanvraag voor een credit­­contract verloopt via de studie­­traject­­begeleider en vereist diens goedkeuring. Let wel, in sommige opleidingen moet je een minimum­­pakket opnemen van zodra je je inschrijft voor de hoofd­­discipline of het hoofdatelier.

Een belangrijk aandachts­­punt bij de keuze voor een deeltijds traject is de tijds­­organisatie van sommige opleidings­­onderdelen. Voornamelijk praktijk­­gerichte opleidings­­onderdelen worden op jaar­­basis georganiseerd en niet ontdubbeld (naar studie­­punten en werklast). Zodra je deze modules afgewerkt hebt, kan het vervolg van de opleiding voor het behalen van het diploma dus nog enkele jaren beslaan zonder de hoofd­­discipline of het hoofd­­atelier. Hou daar dus zeker rekening mee.

studievoortgangsbewaking

Als je een studie in het hoger onderwijs achter de rug hebt en je wil inschrijven voor een opleiding aan KASK & Conservatorium, hou je best je zogeheten studievoortgang in het oog.

De studievoortgang geeft aan op welke wijze je voortgang maakt binnen het studie­­traject. Wanneer de studie­­voortgang niet vlot verloopt, kan het zijn dat er bindende voorwaarden worden opgelegd waaraan je je moet houden om je studie verder te zetten. Afhankelijk hiervan kan jouw inschrijving geweigerd worden. Voor verdere informatie kan je terecht bij de studietraject­begeleider van de opleiding.