nlen

KASK & Conservatorium zet als doel een zorgzame leer- en werkomgeving voor studenten en personeelsleden waarin de persoonlijke en artistieke ontwikkeling centraal staan. Veiligheid en wederzijds respect zijn basisvoorwaarden om een werk- en leeromgeving te creëren waarin studenten uitgedaagd kunnen worden om hun artistieke visie te ontwikkelen. 

Heel wat cruciale onderdelen van kunstonderwijs – intensieve samenwerkingen, individuele begeleiding, kwetsbare maakprocessen, grondige feedback, constructieve (zelf)kritiek, fysieke interacties, persoonlijke expressie, constructieve frictie, experiment – zijn maar mogelijk als er een algemene cultuur van zorg heerst. Alle studenten en personeelsleden dragen bij aan deze cultuur van zorg op de school. 

In geval er toch zaken voorkomen in de schoolcontext die niet goed voelen, lijsten we hieronder op voor welke thema’s je bij wie terecht kan.

grensoverschrijdend gedrag

KASK & Conservatorium wil een veilige haven zijn. Daarom kan grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd worden. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we o.a. pesterij, ongewenst seksueel gedrag, geweld, seksisme, validisme, racisme, machtsmisbruik, stalking en alle andere vormen van discriminatie.

We willen iedereen die grensoverschrijdend gedrag ervaart, ziet of denkt zelf een grens te zijn overgegaan, aanmoedigen om hierover te praten. Als dat veilig voelt dan kan dit een dialoog zijn met de andere partij of met een medewerker of medestudent die je vertrouwt. Een gesprek over de ervaring kan deugd doen. Vanuit de school adviseren we om het verhaal ook kenbaar te maken bij de bevoegde instanties.

wat is grensoverschrijdend gedrag

Gedrag wordt grensoverschrijdend genoemd als iemand een persoonlijke grens overschrijdt en jouw persoonlijke integriteit aantast. Dit gedrag is niet altijd objectief vast te stellen. Enkel de persoon die grensoverschrijdend gedrag ervaart, kan zelf oordelen of bepaalde gedragingen ongewenst of grensoverschrijdend zijn. Zo kan het zijn dat gedrag dat voor één iemand aanvaardbaar is, niet acceptabel is voor anderen. Ook kan gedrag in de ene context oké aanvoelen, maar in een andere context niet.

kadertekst grensoverschrijdend gedrag

De school heeft een kadertekst uitgeschreven waarbij de stappen om grensoverschrijdend gedrag te melden helder omschreven worden. Bij wie kan je terecht? Wat kan je doen? Deze tekst wordt regelmatig geherevalueerd. Als je feedback wil delen, kan je steeds mailen naar de vertrouwenspersonen of naar de werkgroep grensoverschrijdend gedrag.

hoe melden binnen HOGENT

Hoe meld je als student of externe grensoverschrijdend gedrag door een andere student, een externe of een personeelslid? Wat als je grensoverschrijdend gedrag vaststelt? Of het gevoel hebt zelf over iemand zijn grenzen te zijn gegaan?

vertrouwenspersoon studenten

Bert Lesaffer
bert.lesaffer@hogent.be
MAIL
0473 97 79 39

Véronique Govaert
veronique.govaert@hogent.be
MAIL
0474 66 35 01

Binnen KASK & Conservatorium kan je terecht bij de vertrouwenspersonen studenten.

Elke woensdag zijn er ook open office hours waarbij je zonder afspraak kan binnenspringen. Tussen 11:00 en 13:00 zitten Bert en/of Véronique in het ombudslokaal, te vinden in gebouw Pauli (eerste verdieping, zijgang van onderzoekers, boven de studentenresto). Op andere momenten kan je een afspraak maken met hen via mail of telefoon.

Het ombudslokaal ligt in gebouw Pauli van de Bijloke-site (aan de Jozef Kluyskensstraat 2). Als je de grote ingang binnenkomt, ga je onmiddellijk naar links, tot je de grote trap op je rechterkant tegenkomt (recht tegenover de resto). Dan ga je de trap op en bovenaan zie je meteen een zijgang (de gang van de onderzoekers). In die gang vind je het ombudslokaal op je linkerkant.

vertrouwenspersonen HOGENT

Stephanie Vandersyppe
stephanie@hogent.be
MAIL
0475 70 11 83

Michael Ringoir
michael.ringoir@hogent.be
MAIL
0475 70 11 82

Studenten van alle HOGENT-faculteiten kunnen terecht bij de centrale vertrouwenspersonen studenten.

een gesprek met zorg voor de melder

Een vertrouwenspersoon studenten luistert zonder te oordelen en kijkt samen met de melder naar wat de mogelijke volgende stappen zijn. Elke situatie is anders en vergt een aanpak op maat. De vertrouwenspersoon studenten neemt enkel verdere stappen met het akkoord van de melder.

Als je je richt naar de vertrouwenspersonen studenten voor een gesprek, dan:

 • heeft de vertrouwenspersoon studenten beroepsgeheim
 • mag je, indien je dit wenst, iemand meenemen (bijvoorbeeld een medestudent, een getuige of een collega)
 • is de vertrouwenspersoon studenten een neutrale en onafhankelijke partij

vertrouwenspersoon personeel

Mirjam Vermeulen 
mirjam.vermeulen@hogent.be MAIL
0474 46 09 40

Als je als personeelslid grensoverschrijdend gedrag door een student of een ander personeelslid ervaart, kan je terecht bij de vertrouwenspersoon van HOGENT.

hoe melden buiten HOGENT

Bij onderstaande organisaties kan je terecht als je buiten de school een melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag of als je er (anoniem) een gesprek over wil voeren.

Zorgcentrum na Seksueel Geweld

uzgent.be WWW
zsg@uzgent.be
 MAIL
09 332 80 80

Slachtoffers van seksueel geweld, zoals verkrachting of aanranding, kunnen dag en nacht terecht in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van het UZ Gent. Je kan hier terecht voor medische en psychische zorg, een eerste sporenonderzoek en, voor wie dat wil, hulp bij de politieaangifte.

Unia

unia.be WWW
0800 12 800 (gratis)

Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. Unia informeert je over je rechten en zoekt mee naar een oplossing.

Engagement

Engagement is een artistieke beweging die seksueel grensoverschrijdend gedrag wil tackelen, maar ook seksisme en machtsmisbruik in het Belgische artistieke veld. Engagement geeft peer-to-peer ondersteuning door het organiseren van open meetings en het aanbieden van gesprekken met freelance vertrouwenspersonen die in het kunstveld werken.

1712

1712.be WWW
1712

Mail, chat of bel. Op dit nummer kan je anoniem praten of melding doen over geweld en misbruik.

TEJO.be

tejo.be WWW

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (ook na 20 jaar ben je echter welkom); kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

vlaanderen.be WWW
0800 13184
TEL

Heb je grensoverschrijdend gedrag meegemaakt in een sportclub, universiteit, theatergezelschap, productiehuis, sociaal-culturele vereniging of in een andere Vlaamse sector of organisatie? Of ken je iemand die dit heeft meegemaakt? Zoek je advies of begeleiding bij stappen die je kan ondernemen? Meld je bij het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag en onze medewerkers bekijken samen met jou hoe ze je kunnen helpen.

geschillen onderwijs en examen

Bert Lesaffer
bert.lesaffer@hogent.be
MAIL
0473 97 79 39
Aangezien Bert Lesaffer les geeft in de opleidingen film en animatiefilm, worden deze studenten doorverwezen naar de andere ombudspersoon.

Véronique Govaert
veronique.govaert@hogent.be
MAIL
0474 66 35 01
Aangezien Véronique Govaert les geeft in de opleiding fotografie, worden deze studenten doorverwezen naar de andere ombudspersoon.

Er kunnen geschillen voorkomen die verband houden met de toepassing van het onderwijs- en examenreglement, de rechtspositieregeling van de student, alsook met onbillijk ervaren handelingen en beoordelingen. Hierbij kan de ombudspersoon optreden als bemiddelaar tussen student en personeelslid van HOGENT.

De ombudspersoon is tot discretie verplicht bij de behandeling van de klacht.

Elke woensdag zijn er open office hours waarbij je zonder afspraak kan binnenspringen. Tussen 11:00 en 13:00 zitten Bert en/of Véronique in het ombudslokaal.

een therapeutisch traject

STUVO
Overwale 42
9000 Gent

09 243 37 38
hogent.be/stuvo
WWW
zorg@hogent.beMAIL

STUVO, de dienst studentenvoorzieningen van HOGENT, staat ter beschikking voor een vrijblijvend vertrouwelijk gesprek voor studenten. Zij zoeken mee naar een oplossing op maat. Indien nodig verwijzen ze door naar een psycholoog voor een therapeutisch traject aan een studentvriendelijk tarief. De medewerkers van STUVO hebben beroepsgeheim.

inclusiebeleid

KASK & Conservatorium onderschrijft het inclusiebeleid van HOGENT

Diversiteit binnen diversiteit is een gegeven. Onze samenleving bestaat uit (steeds meer) mensen die op allerlei manieren van elkaar verschillen, zichtbaar en onzichtbaar. De school ziet deze (on)zichtbare verschillen als een verrijkingen als een uitdaging om inclusief mee om te gaan zowel voor de school als voor de maatschappij. De diversiteit die we in onze maatschappij terugvinden willen we ook zien op de school. Het is de opdracht van de school om zoveel als mogelijk drempels weg te werken omdat elk individu gelijkwaardig is en opdat iedereen gelijke kansen krijgt.

De school wil een inclusieve hogeschool zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dit wil zeggen dat iedereen zichzelf kan zijn, zich betrokken voelt (of betrokken kan worden) en een stem heeft die mee telt in de dialoog. De school is een plaats waar elke student en medewerker zich veilig, gerespecteerd en vertegenwoordigd voelt.

ambities

Dit beleid ambieert:

 1. Diversiteit en inclusie is een opdracht voor ons allen.
 2. De school is een plaats waar je (vrij)moedig kan zijn.
 3. Eenieder heeft het recht op gelijke kansen om zijn/haar/diens kwaliteiten en potentieel te verzilveren.
 4. De school wil een katalysator voor verandering zijn.
 5. Als maatschappelijke actor is de school ambassadeur voor het bevorderen van een inclusieve maatschappij via haar onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten.
genderbeleid

KASK & Conservatorium wil dat iedereen zich thuisvoelt op school. Gender is een spectrum en aansprekingen zijn niet altijd evident.

voornaamwoorden

Je vraagt je misschien af waarom sommige personen voornaamwoorden in de e-mailhandtekening plaatsen? Door voornaamwoorden in een handtekening op te nemen, geven we helder aan hoe we wensen aangesproken te worden in digitale communicatie en daaropvolgende ontmoetingen.

Waarom we dit doen, kan verschillende redenen hebben. Voornaamwoorden scheppen duidelijkheid over onze genderidentiteit, maar we kunnen er ook het bewustzijn rond genderidentiteit mee vergroten. Door deze te expliciteren, normaliseren we dit gebruik. Er zijn ook andere redenen om dit te doen, bijvoorbeeld in het geval we een genderneutrale naam hebben en misverstanden willen vermijden.

Welke voornaamwoorden worden het meest gebruikt?

 • zij/haar/haar – voor personen de zich als vrouw identificeren (she/her/her)
 • hij/hem/zijn – voor personen die zich als man identificeren (he/him/his)
 • die/hun/hen of die/hun/diens – voor personen die geen mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden gebruiken (they/them/their)

Als een persoon twee verschillende voornaamwoorden aangeeft, mag je kiezen waarmee je de persoon aanspreekt of mag je ze door elkaar gebruiken.

cavaria.be WWW

gegevens aanpassen

Roepnaam en e-mailadres
Indien je je roepnaam en/of e-mailadres wenst te wijzigen nadat je ingeschreven bent, kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van jouw richting. Die zorgt dat de wijziging overal wordt doorgevoerd.

Voornaamwoorden aangeven
Omdat we willen dat iedereen zich thuis voelt op school, kan je als student je voornaamwoorden aangeven op de formulieren van de toelatingsproef of van het inschrijvingsformulier. Als je deze nadien wenst te wijzigen, kan je dit zelf nog wijzigingen via ibamaflex.hogent.be.

meer over gender en genderdiversiteit

contact
medewerker algemeen beleid
ombuds- en vertrouwenspersonen student
duurzaamheidscoördinator HOGENT