nlen
data
  • 26.06.24, deadline portfolio sessie juli
  • 02.07 – 04.07.24, proeven sessie juli
  • 21.08.24, deadline portfolio sessie augustus
  • 28.08 – 30.08.24, proeven sessie augustus

Zorg dat je je goed voorbereid, stipt aanwezig bent op het aanvangsuur en beschikbaar bent tijdens de volledige duur van de proef.

start proeven9:00 op de eerste dag van de sessie.
Campus Grote Sikkel
Nederpolder 26, 9000 Gent

Details ontvang je in de week voor de proef.

voorbereidend dossier

Iedere kandidaat stelt een voorbereidend dossier samen dat bestaat uit verschillende delen (persoonlijke gegevens, schriftelijke motivatie en portfolio). Alle teksten van het dossier moeten getypt zijn. Dit voorbereidend dossier wordt digitaal doorgestuurd naar francis.ponseele@hogent.be.

Kandidaten die over weinig of geen artistiek werk beschikken, kunnen ook deelnemen aan de proef.

persoonlijke gegevens

  • Recente pasfoto
  • Een curriculum vitae met overzicht van vroegere studies, artistieke en andere activiteiten,…

schriftelijke motivatie

Een geschreven motivatie t.o.v. de studiekeuze en schoolkeuze (maximum 1 A4-blad).

portfolio

De kandidaat stelt een map samen met een representatieve selectie van zijn persoonlijk werk: reeds gebouwde muziek­instrumenten, overzicht van geraadpleegde boeken over muziek­instrumenten en bezochte muziek­instrumenten­collecties of -musea, autonoom artistiek werk en opdrachten in school­verband (tekeningen, foto’s, schetsen, geschilderde studies, foto’s van sculpturen of ruimtelijk werk, grafisch werk, muziek of andere creaties,…)

Het portfolio dient de commissie inzicht te geven in het brede creatief vermogen van de kandidaat, observatie­vermogen, kennis en liefde voor muziek en instrumenten. De student moet ervoor zorgen dat het werk op digitale dragers bekeken kan worden (voorbeeld laptop,…) indien nodig.

onderzoekstaak

Je schrijft voorafgaand aan de toelatingsproef een kort essay over een specifiek onderwerp betreffende muziekinstrumenten. Hiervoor voer je een klein onderzoek op basis van literatuur, online bronnen, museumcollecties, etc.. Je levert het essay digitaal in voorafgaand aan de toelatingsproef. Informatie over onderwerp en lengte van het essay volgt per mail in de week voor de proef, na volledige inschrijving voor de toelatingsproef.

solfège, gehoorvorming en algemene muziekleer

Deze test is voor iedereen verplicht. De inhoud van deze deelproef kan volledig geraadpleegd worden via onderstaande link. Het resultaat voor deze test wordt meegenomen in het globale resultaat.

schriftelijke proef

Deze proef wordt digitaal georganiseerd en dient mee ingeleverd te worden met het portfolio. Meer info volgt per mail na inschrijving voor de toelatingsproef. De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek.

Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren.

praktijkproef

De praktijkproef instrumentenbouw (inclusief motivatiegesprek) duurt 1 à 2 dagen (naargelang het aantal kandidaten) en bestaat uit vijf deelproeven.

luisterproef

Beluisteren, bespreken en vergelijken van diverse opnames/instrumenten, beoordelen en beschrijven van de klankkwaliteit, waarneming van “bijgeluiden”.

proef stemmen

Uitvoeren en evalueren van twee­klanken. Deze proef wordt afgenomen in het atelier Instrumenten­bouw. Meer info volgt per mail na inschrijving voor de toelatingsproef.

vaardigheidstest houtbewerking

Deze test wordt afgenomen in het atelier instrumentenbouw. Meer info volgt per mail na inschrijving voor de toelatingsproef. Kandidaten worden hierbij begeleid door de commissie­leden en ontvangen de nodige instructies. Er wordt daarbij gevraagd om diverse primaire hand­bewerkings­technieken uit te voeren.

portfolio

De bespreking van het portfolio (zie voorbereidend dossier). Meer info volgt per mail na inschrijving voor de toelatings­proef. Het portfolio dient de commissie inzicht te geven in het brede creatief vermogen van de kandidaat, observatie­vermogen, kennis en liefde voor muziek en instrumenten.

motivatiegesprek

Tijdens dit gesprek wordt gevraagd naar de achtergronden, verwachtingen en drijfveren van de kandidaat ten aanzien van de studie Instrumentenbouw. Verwacht wordt dat de kandidaat ter voorbereiding voor dit gesprek over deze zaken heeft nagedacht en zijn/haar antwoorden helder kan formuleren naar de commissieleden. Verder strekt het tot aanbeveling indien de student zich daarnaast ook al enigszins vakinhoudelijk heeft georiënteerd, bijvoorbeeld door voorafgaand enige overzichts­literatuur over muziek­instrumenten te bestuderen, door musea als het MIM (Brussel) en/of het Vleeshuis (Antwerpen) te bezoeken,…

proclamatie en nabespreking

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden ter plekke medegedeeld.

Op de laatste dag van de sessie wordt er gedelibereerd en geproclameerd met inbegrip van een nabespreking. Tijdens de proclamatie vernemen de kandidaten of zij al dan niet geslaagd zijn.

De kandidaten moeten op de proclamatie aanwezig zijn. Onmiddellijk na de proclamatie is er gelegenheid voor een nabespreking, waarbij ook derden kunnen aanwezig zijn. Nadien of telefonisch worden er geen gesprekken gevoerd over behaalde resultaten.